Mon - Sat: 8:00 - 17:30

Author: Kirati sawetsenee

กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต

รวม ประกาศ กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต

จังหวัดนนทบุรี กำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต จังหวัดนนทบุรี

Read More »
การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากมีประกาศเรื่องการห้ามแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด ทำให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น

Read More »
การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบกับโครงการ plan internation fair fish thailand

การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบกับโครงการ FAIR Fish

“คนไทยบางคนอาจมองว่าคนไทยเหนือกว่าแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาว กัมพูชา เพียงเพราะประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่สำหรับผม

Read More »