มติ ครม. 30 พ.ค. 2566 ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว MOU ครบ4ปี และขยายเวลาถึง 31 ก.ค. 2566

มติ ครม. 30 พ.ค. 2566 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

มติ ครม. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว MOU ครบ4ปี และ ขยายเวลาทำหนังสือเดินทาง กลุ่มขึ้นทะเบียน ถึง 31 ก.ค. 2566

ไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่

มติ ครม. 30 พ.ค. 2566 ไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต้างด้าว

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 2 ประเด็น

ขยายเวลาอยู่ต่อและทำงานให้แรงงานต่างด้าวตาม MOU(ครบ 4 ปี) ถึง 31 ก.ค. 66 เพื่อให้นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าตาม MOU

และขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางไม่ทันภายใน 15  พ.ค. 66 ให้อยู่เพื่อทำงานและทำหนังสือเดินทางให้แล้วเสร็จ ถึง 31 ก.ค. 66

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ยังอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ในระหว่างการผ่อนผันให้นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันเข้ามาทำงานตาม MOU ควบคู่ไปด้วย และให้แรงงานต่างด้าวที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถเดินทางกลับประเทศได้

2. ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี

 

หนังสือเวียนมติ ครม. 30 พ.ค. 2566 (1)
หนังสือเวียนมติ ครม. 30 พ.ค. 2566 (1)
หนังสือเวียนมติ ครม. 30 พ.ค. 2566 (2)
หนังสือเวียนมติ ครม. 30 พ.ค. 2566 (2)

ที่มา

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/70775
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/68701

SHARE: