Monday to Saturday 8am to 5pm
      
บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ2ปี)

Table of Contents

การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและ วีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ2ปี)

สัญชาติ พม่า(เมียนมา) ลาว กัมพูชา กลุ่ม MOU ที่อยู่ครบ 2 ปี และต้องการต่ออีก 2 ปี
ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว mouครบ2ปี พม่า(เมียนมา) ลาว กัมพูชา
ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว mouครบ2ปี พม่า(เมียนมา) ลาว กัมพูชา

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOU ครบ2ปี)

  1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ)
  2. แรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี)
  3. นายจ้างลงนามใบแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้
  4. นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ บริษัทฯ

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้างเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

นายจ้าง (สำเนา 2 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
4. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์ชื่อสด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าวในการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 6 รูป (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล 

“สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ล่วงได้ 45 วัน”

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

นนทบุรี 6,100 บาท +บวกค่าประกัน MOU 1,000 บาท = 7,100 บาท ต่อคน
กรุงเทพฯ 6,800 บาท +บวกค่าประกัน MOU 1,000 บาท = 7,800 บาท ต่อคน

 

พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ
พาแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ

 


ข้อควรรู้เรื่องเงินประกัน MOU 

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
1. สิทธิในการขอคืนเงินประกัน
ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจ้กรโดยค่าใช้จ่ายของตนเองทุกคน
2. หน้าที่ของนายทะเบียน
คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องหรือหนังสือ
แจ้งการขอคืนเงินฯ ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้าง หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว นายทะเบียนต้องคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนดสามสิบวันดังกล่าวจนถึงวันที่คืนเงินประกันให้ลูกจ้าง
3. วิธีการขอคืนเงินประกัน ประกอบด้วย 3 วิธีได้แก่
3.1. ขอคืนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.2)
ก่อนเดินทางกลับฯไม่น้อยกว่า 15 วัน
3.2. ขอคืน ณ วันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1) ต่อนายทะเบียนในวันที่
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
3.3. ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ยื่นแบบ
คําร้องขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1)
ต่อนายทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังสํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สามารถอ่าน ฉบับเต็มได้ที่นี่ เงินประกันแรงงานต่างด้าว