Category: ตรวจคนเข้าเมือง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ ที่มา: https://immigration.go.th/read?content_id=5e8dd512396bd30c67009c35

Read More »
ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

ย้ายตรา วีซ่า (VISA) แรงงานต่างด้าว

เมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จแล้ว  เราต้องทำการย้ายข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่ ย้ายตราวีซ่า จากเล่มเก่า ไปพาสปอร์ตเล่มใหม่ ใช้ระยะเวลา 7 วัน

Read More »
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว เมื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก  2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่ 3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

Read More »