รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด19 แพร่ระบาด

รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด19 แพร่ระบาด

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด
รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด

รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด

ขั้นตอนการดำเนินการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

  1.  หนังสือเดินทางเล่มจริง(Passport)
  2. ใบแจ้งกำหนดนัดรายงานตัว
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  4. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง

นำเอกสารใส่ซองและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน 
โดยจ่าหน้าซองมาที่
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 
เลขที่ 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ค่าบริการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์

300 บาท (รวมค่าส่งเอกสารกลับแล้ว)

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

SHARE: