ต่อวีซ่าค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ลดเหลือ 500 บาท

ต่อวีซ่าค่าใช้จ่ายลดลงแล้ว โดยปรับค่าธรรมเนียมเหลือครั้งละ 500 บาท

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ต่อวีซ่าค่าใช้จ่ายลดลงแล้ว โดยปรับค่าธรรมเนียมเหลือครั้งละ 500 บาท สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงตรา (Visa)
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม
ลดเหลือ 500 บาท ต่อครั้ง
บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศ (เริ่มมีผลวันที่ 11 พ.ย. 2566)
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีกำหนดบังคับใช้ 4 ปี
ต่อวีซ่าค่าใช้จ่ายลดลงแล้ว โดยปรับค่าธรรมเนียมเหลือครั้งละ 500 บาท 1ต่อวีซ่าค่าใช้จ่ายลดลงแล้ว โดยปรับค่าธรรมเนียมเหลือครั้งละ 500 บาท 2
หมายเหตุ ㆍ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือต้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการส่งสริมให้มีการจ้างงานคนต่างด้าวโดยชอบด้วยกฎหมายตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
เพื่อการทำงานให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เข้าเมืองเพื่อทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ
และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวดังกล่าว
เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภาคการผลิตสินค้า ภาคการบริการ และภาคการส่งออก และการพัฒนาประเทศ
ทางด้านเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มาที่ทำให้การต่อวีซ่าค่าใช้จ่ายลดลง

ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน และ MOUครบ4ปี ลดค่า VISA

เรื่อง การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ เรื่อง การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
1. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 500 บาท โดยมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 4 ปี ซึ่ง มท. ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. …. ตามหลักการดังกล่าว
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3. ให้ รง. โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยทั่วถึง เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

SHARE: