บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขั้นตอนแจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาถึงที่พัก หรือ เปลี่ยนที่พักอาศัย นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องแจ้งที่พักอาศัย

บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้

  1. สำเนาพาสปอร์ต
  2. ใบตม.6
  3. สำเนาวีซ่าปัจจุบัน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
  5. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  6. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
  7. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)

หมายเหต: ที่อยู่เอกสารต้องตรงกับที่อยู่ที่แจ้งที่พักอาศัย

ค่าบริการ

  • นนทบุรี 500 บาท ต่อคน
  • สมุทรปราการ 500 บาท ต่อคน
  • กรุงเทพฯ 600 บาท ต่อคน

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ทำไมต้องแจ้งที่พักคนต่างด้าว?

ทำไมต้องแจ้งที่พักคนต่างด้าว
ทำไมต้องแจ้งที่พักคนต่างด้าว
แจ้งที่พักคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ
เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30

กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ     อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตาม มาตรา 38ฯ ดังกล่าวนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้
    •  นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ
    •  แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
    •  แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)
https://www.immigration.go.th/

SHARE: