การแจ้งที่พักคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว เมื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

แจ้งที่พักคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย

1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าที่พักครั้งแรก 

เจ้าของที่พัก  มีหน้าที่ไปแจ้งที่พักแก่ ตม. ว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาพำนักอาศัย ตามมาตรา 38. ใช้แบบฟอร์ม ตม.30

2. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาที่พักใหม่

เจ้าของที่พัก ที่ใหม่  มีหน้าที่ไปแจ้งที่พักแก่ ตม. ว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาพำนักอาศัย ตามมาตรา 38. ใช้แบบฟอร์มตม.30

คนต่างด้าว ต้องไปแจ้งย้ายที่อยู่ที่ ตม. ตามาตรา 37. ใช้แบบฟอร์ม ตม.28

3. เมื่อคนต่างด้าวมีการย้ายที่พักมาใหม่ อีกครั้ง

เจ้าของที่พัก ที่ใหม่  มีหน้าที่ไปแจ้งที่พักแก่ ตม. ว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาพำนักอาศัย ตามมาตรา 38. ใช้แบบฟอร์มตม.30

คนต่างด้าว ต้องไปแจ้งย้ายที่อยู่ที่ ตม. อีกครั้ง ตามมตรา 97. ใช้แบบฟอร์ม ตม.28

ต้องแจ้งภายใน 24 ชม.

  • เจ้าของที่พัก เมื่อมีคนต่างด้าวมาพักอาศัย เจ้าของบ้านต้องแจ้งที่พักทุกครั้ง
  • คนต่างด้าว เมื่อมีการย้ายที่พัก ต้องแจ้งย้ายที่พักทุกครั้ง

บริการแจ้งที่พักอาศัย

บริการแจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว
บริการแจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ม.38 ปรับปรุงใหม่
การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ม.38 ปรับปรุงใหม่

SHARE: