บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว) 2024

บริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว (เปลี่ยนนายจ้าง)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว (เปลี่ยนนายจ้าง) 2024
บริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว (เปลี่ยนนายจ้าง) 2024

 

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว

การเปลี่ยนนายจ้าง ที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยนายจ้างเก่ามีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และ นายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน (เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง)

การบริการแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมรวมแล้ว 1,400 บาท ต่อคน

ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

ถ้าไม่เคยวางหลักประกัน เพิ่มค่าหลักประกัน 1,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

แบบฟอร์มเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว แจ้งเข้า

เอกสารนายจ้าง(1 ชุด)

  1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

เอกสารแรงงาน

  1. พาสปอร์ตเล่มจริง
  2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง
  3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1 นิ้งครึ่ง 3 รูป
  4. ใบแจ้งออกตัวจริง ในกรณีเป็น MOU ไม่เกิน 15 วัน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ข้อควรรู้ในการแจ้งเข้า-แจ้งออก

การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง - การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง – การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน

ระยะเวลาแจ้งเข้า-แจ้งออก

SHARE: