นายจ้างต้องรู้ แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

นายจ้างต้องรู้ แจ้งเข้าต่างด้าว – แจ้งออกต่างด้าว นับเวลายังไง?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขั้นตอนแจ้งเข้าต่างด้าวเข้าทำงานและแจ้งต่างด้าวออกจากงาน

1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างต่างด้าวเข้าทำงาน

วิธีการนับ สมมุติว่า

รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 ต้อง แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562

2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ต่างด้าวออกจากงาน

วิธีนับ สมมุติว่า ต่างด้าวออกจากงาน 1 พ.ค. 2562 ต้อง แจ้งออกจากงานถายใน 16 พ.ค. 2562

แจ้งเข้าคนต่างด้าว และ แจ้งออกคนต่างด้าว ถ้าเกินเวลาต้องทำ MOU ใหม่เท่านั้น หรือ ลงทะเบียนต่างด้าวใหม่ตาม มติ ครม จะอนุมัติในแต่ละครั้งไป

การแจ้งเข้าต่างด้าวทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง แจ้งออกต่างด้าวจากงานให้แจ้งภายใน 15 วันที่ต่างด้าวออกไป
การแจ้งเข้าต่างด้าวทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง แจ้งออกต่างด้าวจากงานให้แจ้งภายใน 15 วันที่ต่างด้าวออกไป

3. กรณี คนต่างด้าวมีบัตรสีชมพู ออกจากงาน

ต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับนายจ้างเดิม
มิฉะนั้นการอนุญาติให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และ
เมื่อหานายจ้างใหม่ได้แล้ว ต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน

วิธีนับ สมมุติว่า ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562 หานายจ้างใหม่ภายใน 16 พ.ค. 2562
เข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ 16 พ.ค. 2562 นายจ้างใหม่ต้องแจ้งเข้าทำงานภายใน 31 พ.ค. 2562

คนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงาน
คนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงาน

คำเตือนหากฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้

นายจ้างไม่แจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว/นายจ้างไ่ม่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว

มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

คนต่างด้าว ไม่แจ้งเข้าทำงาน

มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (update ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทํางาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและ
สัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้น
ออกจากงานให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้ง
ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

คำเตือนหากฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้ นายจ้าง ไม่แจ้งเข้าต่างด้าว ไม่แจ้งออกต่างด้าว
คำเตือนหากฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้ นายจ้าง ไม่แจ้งเข้าต่างด้าว ไม่แจ้งออกต่างด้าว

 


 

บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งออก)
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งออก)

SHARE: