บริการเปลี่ยนนายจ้าง คนต่างด้าว(แจ้งออก)

บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว (เลิกจ้างต่างด้าว)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว (เลิกจ้างต่างด้าว) 2024
บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว (เลิกจ้างต่างด้าว) 2024

การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน

การเปลี่ยนนายจ้างที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก โดยนายจ้างเก่ามีหน้าที่ต้องแจ้งออก เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และ นายจ้างใหม่ที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าทำงาน (เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง)

การบริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ระยะเวลา 7-10 วัน

ค่าบริการ 700 บาท ต่อคน

แบบฟอร์มเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว แจ้งออก

เอกสารที่ต้องใช้

  1. สำเนาพาสปอร์ต
  2. สำเนาวีซ่า
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  4. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  5. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
  6. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ข้อควรรู้ในการแจ้งเข้าแจ้งออก

การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง - การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง – การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน

ระยะเวลาแจ้งเข้า-แจ้งออก

SHARE: