Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง||||การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วัน

ขั้นตอนแจ้งเข้าคนต่างด้าวเข้าทำงานและออกจากงาน

1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง

วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562
แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562

2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วันออกจากงาน

วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562
แจ้งออกจากงานถายใน 31 พ.ค. 2562

แจ้งเข้าคนต่างด้าว และ แจ้งออกคนต่างด้าว ถ้าเกินเวลาต้องทำ MOU ใหม่เท่านั้น

คนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำ
คนต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำ

3. คนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

ออกจากงานต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำ
งานอยู่กับนายจ้างเดิมมิฉะนั้นการอนุญาติให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และเมื่อหานายจ้างใหม่ได้แล้ว ต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน

วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562
หานายจ้างใหม่ภายใน 16 พ.ค. 2562
เข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ 16 พ.ค. 2562
แจ้งเข้าทำงานภายใน 31 พ.ค. 2562

คำเตือน
คำเตือน

คำเตือน

นายจ้างไม่แจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว/นายจ้างไ่ม่
แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว มีโทษปรับไม่เกิน
2 หมื่นบาท
คนต่างด้าว ไม่แจ้งเข้าทำงาน มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท


บริการแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว กดที่นี่

บริการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว กดที่นี

แชร์บทความให้เพื่อนๆ คุณได้อ่าน