ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย

แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานผิดนายจ้าง (อยู่กับนายจ้างที่ไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงาน) 
โดยมาอยู่กับนายจ้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 29 กรกฏาคม 2564
และ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ยังไม่หมดอายุ ✅
ยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องได้
โดยยื่นภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สามารถต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566


บริการต่อใบอนุญาตทำงานใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564
บริการต่อใบอนุญาตทำงานใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

 

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ยังไม่ต้องตรวจสุขภาพ ยื่นใบอนุญาตทำงานก่อน

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

3. ยื่นขอวีซ่า ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,900 บาท
(อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)

 

2.ตรวจสุขภาพ

2.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

2.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

2.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

 

3. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท
(อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566)

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (หมดอายุก็สามารถแนบได้)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)

 


ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย ตาม มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

T_0026 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต กลุ่มสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

T_0037 ประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาต กลุ่มสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายอย่าลืม!
 เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: