ต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน 2 เงื่อนไข ในการอนุญาต

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

1เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน
1เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน

เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน

ต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน 2 เงื่อนไข ในการอนุญาต

1. ได้จดทะเบียนพาณิชย์

หรือเข้าข้อยกเว้นสำหรับพาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ได้แก่

1.1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
1.2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
1.3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชฏีกาจัดตั้งขึ้น
1.4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
1.5. พานิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
1.6. พานิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าว ทำงานขายของหน้าร้าน
เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าว
ทำงานขายของหน้าร้าน

2. นายจ้างตามข้อ 1. จะได้รับสิทธิในการจ้างดังนี้

2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมา จ้างได้ 1 คน

2.2 ชำระภาษีเงินได้ ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่เกิน 50,000 บาท จ้างได้ 3 คน

2.3 ได้ชำระภาษีมากกว่า 50,000 บาท จะจ้างได้เพิ่ม 1 คน และทุกๆ 50,000 บาท จะได้เพิ่มอีก 1 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าว ทำงานขายของหน้าร้าน
เงื่อนไขในการให้คนงานต่างด้าว
ทำงานขายของหน้าร้าน

2.4 หากลูกจ้างครบจำนวนข้อ 2.3 ถ้ามีลูกจ้างคนไทย 30 คน จะจ้างคนงานต่างด้าวได้เพิ่ม 1 คน และ
ทุกๆจำนวนลูกจ้างคนไทยที่เพิ่มขึ้น 10 คน จะจ้างคนต่างด้าวได้เพิ่ม 1 คน
โดยจำนวนคนต่างด้าวทั้งหมดไม่เกิน 20 คน

2.5 กรณีเพิ่งประกอบกิจการ หรือเพิ่งจดทะเบียนในปีภาษีที่ผ่านมา จ้างคนต่างด้าวได้ 1 คน ถ้ามีลูกจ้างคนไทย 10 คน จะจ้างคนงานต่างด้าวได้เพิ่ม 1 คน และ
ทุกๆจำนวนลูกจ้างคนไทยที่เพิ่มขึ้น 10 คน จะจ้างคนต่างด้าวได้เพิ่ม 1 คน
โดยจำนวนคนต่างด้าวทั้งหมดไม่เกิน 3 คน


บริการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต
บริการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน กดที่นี่


โทษทางกฎหมายถ้าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย-ปก

SHARE: