บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานต่างด้าว เป็นงานขายของหน้าร้าน

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง)
2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ สำเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย

ค่าบริการ 1,400 บาท

ระยะเวลา 7 วัน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: