บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานต่างด้าว เป็นงานขายของหน้าร้าน

   ด้วยกระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้งานขายของหน้าร้าน เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ดังนี้
  1) ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้เข้ามาราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับประเทศคู่ภาคี (MOU) ปัจจุบันมี 4 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
โดยคนต่างด้าวสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
  2) นายจ้าง/สถานประกอบการที่จะจ้างคนต่างด้าวดังกล่าวต้องเป็นผู้ประกอบการพาณิชยกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์
และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการยกเว้นแต่ต้องแสดงหลักฐาน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย ฯลฯ
  3) คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานขายของหน้าร้านจากนายทะเบียนก่อนจึงทำงานได้
ผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพรก การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 16 ตุลาคม 2561
นายจ้าง มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
คนต่างด้าว มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และต้องถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง)
2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ สำเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,400 บาท ต่อ คน

ระยะเวลาดำเนินการ  7-14 วัน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: