Category: บริการของเรา

บริการเปลี่ยนนายจ้าง คนต่างด้าว(แจ้งออก)

บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว (เลิกจ้างต่างด้าว)

การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน การเปลี่ยนนายจ้างที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก

Read More »
บริการรายงานตัว 90 วัน คนต่างด้าว

บริการ รายงานตัว 90 วัน เมียนมา ลาว กัมพูชา

บริการรายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา การยื่นเอกสารยื่นก่อนครบกำหนดได้ 15 วัน และยื่นหลังเกินกำหนดได้ไม่เกิน 7 วัน เอกสารที่ต้องใช้ -หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) -ใบแจ้งกำหนดนัดรายงานตัว -ค่าบริการ นนทบุรี 200 บาท จังหวัดอื่นๆ 300 บาท

Read More »
บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง 2024

บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนแจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาถึงที่พัก หรือ เปลี่ยนที่พักอาศัย นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องแจ้งที่พักอาศัย

Read More »
MOUครบ2ปี บริการต่อใบอนุญาตทำงาน และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ2ปี)

การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและ วีซ่าแรงงานต่างด้าว บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work

Read More »
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 2024

บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ! แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Read More »
บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

บริการยื่นขอเอกสารบัญชีรายชื่อลาว (Name List) ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแก้ไขปัญหาแรงงานลาว

แรงงานลาวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติ ครม. ต่างๆ หากต้องการต่อใบอนุญาตทำงาน ต้องมีเอกสารบัญชีรายชื่อลาว

Read More »