Category: บริการของเรา

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ

Read More »
บริการ-แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงาน-กรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

บริการ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่หนังสือเดินทางหมดอายุ และ ได้ไปทำหนังสือเดินทางใหม่มาแล้ว ต้องปฎิบัติ ดังนี้

Read More »
MOUครบ2ปี บริการต่อใบอนุญาตทำงาน และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ2ปี)

การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและ วีซ่าแรงงานต่างด้าว บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work

Read More »
MOU ครบ 4 ปี

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Workpermit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ4ปี)

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ที่หมดอายุตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563

Read More »
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี ปก

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี

แรงงานสัญชาติกัมพูชา ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบหนังสือเดินทางกัมพูชา พาสปอร์ตกัมพูชา ของท่าน

Read More »
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ! แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Read More »
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งออก)

บริการ แจ้งออกแรงงานต่างด้าว (เลิกจ้างต่างด้าว)

การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว เมื่อแรงงานต่างด้าวออกจากงาน การเปลี่ยนนายจ้างที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก

Read More »
บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว)

บริการ แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว (เปลี่ยนนายจ้าง)

การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว การเปลี่ยนนายจ้าง ที่นายจ้างเข้าใจนั้น วิธีการปฎิบัติจริงๆ คือการแจ้งเข้า-แจ้งออก

Read More »
บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนแจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาถึงที่พัก หรือ เปลี่ยนที่พักอาศัย นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องแจ้งที่พักอาศัย

Read More »