บริการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return ปก

บริการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU)
ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี
กลุ่มคนต่างด้าวตามแนวทาง – คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และคนต่างด้าวตาม MOU ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 2.2 ซึ่งวาระการจ้างงานหรือระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ขั้นตอนการดำเนินการ – ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยหากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานไปพลางก่อนในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด
– ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรต่อไป ให้นายจ้างดำเนินการขออนุญาตนำคนต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานตาม MOU ต่อไป

 

คนเมียนมา พม่า ที่ MOU ครบ 4 ปี หรือ 6 ปี แล้ว สามารถดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU ใหม่ได้ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

โดย หนังสือเดินทางต้องมีอายุ 1 ปี ขึ้นไป ถ้า หนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี

สรุปการต่ออายุ MOU เมียนมา ครบ 4 สัญชาติเมียนมา MOU-Return

ให้ดำเนินการทำหนังสือเดินทางเมียนมา เล่มใหม่ก่อน การทำหนังสือเดินทางเมียนมา กดที่นี่

บริการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

บริการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return
บริการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return

 

ค่าใช้จ่าย ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

ค่าใช้จ่าย 14,900 บาท ต่อ คน
(โปรโมชั่นสำหรับยื่นเอกสารภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566)

เอกสารที่จะได้รับ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

1. วีซ่า Visa Non L-A 2 ปี

2. ใบอนุญาตทำงาน Work Permit 2 ปี

3. ตรวจสุขภาพ 6 โรค

4. ประกันสุขภาพเอกชน 6 เดือน

5. ตรวจ COVID – ATK

6. อบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง

7. ค่าเดินทาง ไปกลับกรุงเทพฯ-แม่สอด-เมียวดี- 1 รอบ

การชำระเงิน ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 6,000 บาท
2. เมื่อกรมการจัดหางานอนุมัติให้ไปรับ VISA ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วันทำการ

  • เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียม วีซ่า 500 และในอนุญาต 1,900

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

*หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุ 1 ปี ขึ้นไป

2. ณ วันที่เดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าว ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาอนุญาต ( Overstay )

3. คนต่างด้าวที่จะทำ MOU นี้ ต้องไม่เคยเข้า-ออก ประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย

ขั้นตอนการต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return
ขั้นตอนการดำเนินการ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return

1. ยื่น DEMAND + NAME LIST ที่จัดหางานพื้นที่
2. ยื่น DEMAND + NAME LIST ที่กรมการ จัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)
3. นำเอกสารดังล่าว ส่งถึงสถานทูต เพื่อให้สถานทูต รับรอง DEMAND + NAME LIST [ จะต้องมีนายจ้างและ บนจ. ลงนาม ณ สถานทูตเมียนมา ]
4. รับ NAME LIST จากสถานทูต และยื่นขออนุญาตทำงาน แทนคนต่างด้าว (WORK PERMIT)
5. ยื่น NAME LIST ที่กรมการจัดหางาน และรอรับ CALLING VISA
6. นำส่งCALLING VISA ไปยัง ตรวจคนเข้าเมือง (จังหวัดตากหรือระนอง)
7. นำส่ง CALLING VISA ไปยัง เมียนมา
8. รอกำหนดการเดินทางของแรงงานจากเมียนมา
9. นัดหมายแรงงานเดินทางไปชายแดน
10. แรงงานเซ็นสัญญาและถ่ายบัตร OWIC ที่ศูนย์เมียวดีหรือเกาะสอง
11. เดินทางกลับเข้าฝั่งประเทศไทยเข้ารับการตรวจสุขภาพและอบรมที่ศูนย์แรกรับ รับ WORK PERMIT
12. เดินทางกลับสถานประกอบการโดยสวัสดิภาพ

– ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงานโดยใช้เวลาประมาณ 45-60 วันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return
เอกสารที่ต้องใช้ ต่ออายุ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา MOU-Return

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (6 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

นิติบุคคล (6 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง
– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น
– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเก่า
2. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
3. ประชาชนเมียนมาตัวจริง
4. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริง

 


ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว

 

SHARE: