มติ 3 ต.ค. 2566 ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน และ MOUครบ4ปี ลดค่า VISA ปก

มติ 3 ต.ค. 2566 ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน และ MOUครบ4ปี ลดค่า VISA

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มติคณะรัฐมนตรี 3 ตุลาคม 2566

ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน และ MOUครบ4ปี ลดค่า VISA

เห็นชอบ ขยายเวลาทำงาน แรงงานมติ 5 ก.ค. 2566 และ แรงงาน MOU ครบ4ปี-01

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง) เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน ดังนี้
1. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ได้แก่
1.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ …
1.2 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ …
ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการผ่อนผันให้คนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้สามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 (เดิม 30 กันยายน 2566) และหากดำเนินการขออนุญาตทำงานแล้วเสร็จ จะสามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
2. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนด่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และ ร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ได้แก่
2.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ …
2.2 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ …
ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2566 สามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
3. ให้ รง. โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวอย่างทั่วถึง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อ
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
กลุ่มคนต่างด้าวตามแนวทาง – คนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามข้อ 2.1
ขั้นตอนการดำเนินการ – ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 (เดิมอยู่ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
– ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คนต่างด้าวดำเนินการตรวจโรคต้องห้าม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพ
2. นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด
3. คนต่างด้าวดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษญ์บุคคล และตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
4. คนต่างด้าวดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์การบริหารทะเบียนภาค สาขาจังหวัด
– เมื่อคนต่างด้าวและนายจ้างดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ติดตาม (บุตร) ของคนต่างด้าว – บุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งได้แจ้งรายชื่อไว้แล้ว มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของคนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดาหรือมารดา
– หากต่อมาบุตรมีอายุครบ 18 ปี และประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ให้บุตรอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้อีก 60 วันนับแต่มีอายุครบ 18 ปี เพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงานในราชอาณาจักร
แนวทาง มติ ครม. 3 ต.ค. 2566 กลุ่ม มติ 5 ก.ค. 25566 ที่ลงทะเบียนใหม่ ของ สตม.
แนวทาง มติ ครม. 3 ต.ค. 2566 กลุ่ม มติ 5 ก.ค. 25566 ที่ลงทะเบียนใหม่ ของ สตม.

2023-11-13 ประกาศ รง ลงทะเบียน มติ 5 ก.ค. 2566
2023-11-13 ประกาศ มท ลงทะเบียน มติ 5 ก.ค. 2566


 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU)
ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี
กลุ่มคนต่างด้าวตามแนวทาง – คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และคนต่างด้าวตาม MOU ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 2.2 ซึ่งวาระการจ้างงานหรือระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ขั้นตอนการดำเนินการ – ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยหากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานไปพลางก่อนในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด
– ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรต่อไป ให้นายจ้างดำเนินการขออนุญาตนำคนต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานตาม MOU ต่อไป
แนวทาง มติ ครม. 3 ต.ค. 2566 กลุ่ม MOU ครบกำหนด ของ สตม.
แนวทาง มติ ครม. 3 ต.ค. 2566 กลุ่ม MOU ครบกำหนด ของ สตม.

2023-11-13 ประกาศ รง MOU ครบ4ปี

2023-11-13 ประกาศ มท MOU ครบ4ปี


เรื่อง การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ เรื่อง การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
1. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 500 บาท โดยมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 4 ปี ซึ่ง มท. ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. …. ตามหลักการดังกล่าว
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3. ให้ รง. โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยทั่วถึง เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

SHARE: