ยกเว้นการยื่นใบตม.6 ตั้งแต่ 15 เมษายน 2567 - 15 ตุลาคม 2567

ยกเว้นการยื่นใบตม.6 ตั้งแต่ 15 เมษายน 2567 – 15 ตุลาคม 2567

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เรื่อง การขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ใบตม.6)

ยกเว้นการยื่นใบตม.6 ตั้งแต่ 15 เมษายน 2567 - 15 ตุลาคม 2567 ณ 16 ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
ยกเว้นการยื่นใบตม.6 ตั้งแต่ 15 เมษายน 2567 – 15 ตุลาคม 2567 ณ 16 ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

เริ่ม 15 เมษา นี้! ยกเว้นการยื่นใบตม.6 ณ 16 ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง*

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/27037.pdf

ที่มา สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการการขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่            15 เมษายน 2567 – 15 ตุลาคม 2567 ดังนี้
1.1 ขยายให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) (จะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567)
1.2 กำหนดให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) จํานวน 7 ด่าน เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ฯ
1.3 กำหนดให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) จำนวน 5 ด่าน เช่น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ฯลฯ
2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป
3. มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลาที่ประกาศไว้ (6 เดือน) ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปได้
สาระสำคัญ
กต. เสนอว่า
1. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบ ให้ กต. ร่วมกับ มท. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เร่งพิจารณาดำเนินการเพื่อยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วในทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางและลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง
2. ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 กต. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. สำนักงาน ตม. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้ดำเนินการในพื้นที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของไทย ก่อนขยายไปยังด่านอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเมินผลกระทบที่จะเกิดในระหว่างมาตรการในการยกเว้นดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการและเสนอแนวทางการยกเว้นแบบ ตม. 6 เป็นการชั่วคราว สำหรับด่านทางบกและทางน้ำที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของประเทศ
3. สำหรับการยื่นแบบ ตม.6 เป็นเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลของคนต่างด้าว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามคนต่างด้าวตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น โดยในปี 2560 ได้ยกเลิกให้คนไทยยื่นแบบ ตม.6 และที่ผ่านมาได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อยกเว้นให้คนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยานพาหนะทางอากาศ ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6) และยกเว้นให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบ ตม.6 เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว
4. กต. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดความแออัดบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง เห็นสมควรให้มีการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบ ตม.6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงเดือน เมษายน – ตุลาคม 2567 อีกทั้งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1 จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ตั้งแต่วันที่          15 เมษายน 2567 – 15 ตุลาคม 2567 โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
4.1 ขยายให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม. 6) เป็นการชั่วคราวต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 15 ตุลาคม 2567)
4.2 กำหนดให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบ ตม.6 จำนวน 7 ด่าน ได้แก่
(1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย
(3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึก จังหวัดสระแก้ว
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(6) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา
(7) ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
4.3 กำหนดให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรผ่านช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) จำนวน 5 ด่าน ดังนี้
(1) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
(2) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
(3) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
(4) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
(5) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ มาตรการยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ดังกล่าวจะใช้บังคับ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2567 –          15 ตุลาคม 2567 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางบกและทางน้ำ อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม 2567

SHARE: