บริการทำหนังสือรับรองบุคคล กัมพูชา

บริการทำหนังสือรับรองบุคคล กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

📌 เพื่อนๆสัญชาติกัมพูชา
ทางเราบริการทำหนังสือรับรองบุคคล กัมพูชา
ที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ทั้ง เล่ม5ปี และ เล่ม10ปี 

หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองบุคคล
ทางบริษัทฯยินดีเป็นตัวแทน ดำเนินการให้กับท่าน “ตลอดทุกขั้นตอน”

👉ทำไมต้องทำหนังสือรับรองบุคคล

เมื่อเพื่อนๆสัญชาติกัมพูชาได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วถ้ามีข้อมูลบางส่วน
ไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มเก่า
เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลขหนังสือเดินทาง
การทำหนังสือรับรองบุคคลออกให้โดยสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ ในข้อมูลประจำบุคคลนั้นๆ
และเป็นการยืนยันว่าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ทำมานั้น
ได้ทำมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการ
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตได้จริง
บริการทำหนังสือรับรองบุคคล กัมพูชา สถานทูต
บริการทำหนังสือรับรองบุคคล กัมพูชา สถานทูต

📌 เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือรับรองบุคคลกัมพูชา

1.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มเก่า
2.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มใหม่
3.สำเนาหน้าวีซ่าที่ไม่หมดอายุ

ค่าบริการ

700 บาท

SHARE: