บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) 2024

บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงาน 3 กลุ่ม ที่ต้องดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ให้แล้วเสร็จ

1. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565

2. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2566

3. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 3 ต.ค. 2566

(มีใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2568)

แรงงาน 3 กลุ่มนี้ สามารถนัดหมาย จองคิวเพื่อ ดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ได้แล้ว

 

ไม่สะดวกพาแรงงานต่างด้าวไปทำเองติดต่อทางเราได้ครับ

จองคิว และ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  1,000บาท/คน

(เฉพาะในเขต กรุงเทพและปริมณฑล) 

รับเอกสารถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2567

บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) 2567
บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) 2567

เอกสารที่ต้องใช้ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เอกสารนายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน ให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด พร้อมเอกสารที่เจ้าบ้านให้ความยินยอมพักอาศัย (Download เอกสารยินยอม)

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง และ วีซ่า

2. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5 )

3. บัตรชมพูเดิม หรือ ทร.38/1 (ถ้ามี)

4. ประกันสุขภาพ หรือ ประกันสังคม

5. ใบรับรองแพทย์  6 โรครร้าย

6.แบบ ท.บ.1

*แรงงานจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง*

 

ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)


กรุงเทพมหานคร ถ่ายบัตรชมพูที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th 

ต่างจังหวัด ถ่ายบัตรชมพูที่อำเภอ เทศบาล (ตามสถานที่นัดหมาย) สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/ 

การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ
การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ


เปิดจัดทำทะเบียนประวัติ บัตรชมพู คนต่างด้าว 2567
เปิดจัดทำทะเบียนประวัติ บัตรชมพู คนต่างด้าว 2567

ขั้นตอน ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

1. ลงทะเบียนจองคิว ถ่ายบัตรชมพู

2. จัดเตรียมเอกสาร ถ่ายบัตรชมพู

3. เดินทางมาตามวันและเวลาที่นัดหมาย ถ่ายบัตรชมพู

ขั้นตอนจัดทำทะเบียน บัตรชมพู คนต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65
ขั้นตอนจัดทำทะเบียน บัตรชมพู คนต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 65
ขั้นตอนจัดทำทะเบียน บัตรชมพู คนต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 66 และ 3 ต.ค. 66
ขั้นตอนจัดทำทะเบียน บัตรชมพู คนต่างด้าว มติ ครม. 5 ก.ค. 66 และ 3 ต.ค. 66

SHARE: