บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงาน 2 กลุ่ม ที่ต้องดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ให้แล้วเสร็จ

1.แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 4  สิงหาคม 2562  (บต.23)
2.แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563  (บต.48)
 
แรงงาน 2 กลุ่มนี้ สามารถนัดหมาย จองคิวเพื่อ ดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ได้แล้ว

– กรุงเทพมหานคร ถ่ายบัตรชมพูที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th 
– ต่างจังหวัดถ่ายบัตรชมพูที่อำเภอ เทศบาล (ตามสถานที่นัดหมาย) สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/ 

การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ
การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เอกสารนายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
  3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.แบบ บต.48/บต.23

2.แบบ ท.บ.1

3.ใบรับรองแพทย์ 

4.สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

5.สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)

*แรงงานจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง*

 

ไม่สะดวกพาแรงงานต่างด้าวไปทำเองติดต่อทางเราได้ครับ

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมแล้ว (เฉพาะในเขต กรุงเทพและปริมณฑล)

เพียง 1,000 บาท / คน

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

SHARE: