บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ประกาศ
ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ประกาศลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว
จึงของดให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าวฯ)
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศเลื่อนถ่ายบัตรต่างด้าว.

แรงงาน 2 กลุ่ม ที่ต้องดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ให้แล้วเสร็จ

1.แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 4  สิงหาคม 2562  (บต.23)
2.แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563  (บต.48)
 
แรงงาน 2 กลุ่มนี้ สามารถนัดหมาย จองคิวเพื่อ ดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ได้แล้ว

– กรุงเทพมหานคร ถ่ายบัตรชมพูที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th 
– ต่างจังหวัดถ่ายบัตรชมพูที่อำเภอ เทศบาล (ตามสถานที่นัดหมาย) สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/ 

การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ
การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เอกสารนายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
  3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.แบบ บต.48/บต.23

2.แบบ ท.บ.1

3.ใบรับรองแพทย์ 

4.สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

5.สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)

*แรงงานจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง*

 

ไม่สะดวกพาแรงงานต่างด้าวไปทำเองติดต่อทางเราได้ครับ

ให้ทางเราทำ เฉพาะ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  1,000บาท/คน (เฉพาะในเขต กรุงเทพและปริมณฑล) 

หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2565

รับเอกสารถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

SHARE: