บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงาน 5 กลุ่ม ที่ต้องดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ให้แล้วเสร็จ

1. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 20 ส.ค. 2562

2. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 4  สิงหาคม 2563  (บต.23)

3. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. 10 พ.ย. 2563 (MOUครบ4ปี)

4. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค. 2563 (บต.48)

5. แรงงานกลุ่ม มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565

แรงงาน 5 กลุ่มนี้ สามารถนัดหมาย จองคิวเพื่อ ดำเนินการ ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ได้แล้ว

 

ไม่สะดวกพาแรงงานต่างด้าวไปทำเองติดต่อทางเราได้ครับ

จองคิว และ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  1,000บาท/คน

(เฉพาะในเขต กรุงเทพและปริมณฑล) 

รับเอกสารถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

หมดเขตวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

เอกสารที่ต้องใช้ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เอกสารนายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือมอบอำนาจ กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง และ วีซ่า

2. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บต.48/บต.23) และ ใบอนุญาตทำงาน (บต.39)

3. บัตรชมพูเดิม หรือ ทร.38/1 (ถ้ามี)

4. ประกันสุขภาพ หรือ ประกันสังคม

5. ใบรับรองแพทย์  6 โรครร้าย

6.แบบ ท.บ.1

*แรงงานจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง*

 

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)


กรุงเทพมหานคร ถ่ายบัตรชมพูที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th 

ต่างจังหวัด ถ่ายบัตรชมพูที่อำเภอ เทศบาล (ตามสถานที่นัดหมาย) สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/ 

การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ
การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

เอกสารถ่ายบัตรชมพู 7-12-2564

ถ่ายบัตรชมพูต่างจังหวัด 7-12-2564

SHARE: