รวมตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

แนวทางตรวจสอบเอกสารที่คนต่างด้าวใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 19 พ.ย. 65

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว สรุป แนวทางการตรวจสอบเอกสาร

ที่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานใช้แสดงเพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

รวมตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

สำนักทะเบียนกลางขอเรียนให้ทราบว่า

กรมการจัดหางานได้แจ้งกรณีการใช้เอกสารอื่น ซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ใช้เอกสารประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ดังนี้
๑.๑ เอกสารใบอนุญาตทำงาน (บต. ๔๒) และเอกสารทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

1.1 รวมตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

หรือ

๑.๒ เอกสารทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรณีใบอนุญาตทำงาน (บต. ๔๒) อยู่ระหว่างการผลิต ซึ่งคนต่างด้าว หรือนายจ้าง
สามารถพิมพ์ใด้จากระบบขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (๔ สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ คนต่างด้าว จะต้องยื่นหลักฐานการจัดเก็บอัตสักษณ์บุคคลและการตรวจโรคต้องห้ามต่อนายทะเบียน และนายทะเบียน ได้พิจารณาอนุมัติในระบบแล้ว


๒. ผู้ติดตามคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕’๖๕
ใช้เอกสารแบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นหลักฐานประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติฯ

๓. คนต่างด้าวที่มีสถานะถูกกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ได้จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ฯ อาทิคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (บางส่วน) เป็นต้น ใช้เอกสารประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ดังนี้

๓.๑ เอกสารใบอนุญาตทำงาน (บต. ๓๙) ซึ่งคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ถึงวันที่

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หรือ

๓.๒ เอกสารใบอนุญาตทำงาน (บต. ๔๒) หรือใบอนุญาตทำงาน (บต. ๓๙) สำหรับคนต่างด้าว

ในกิจการประมงทะเล ซึ่งคนต่างด้าวได้รับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หรือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามแต่ละกรณี หรือ

๓.๓ เอกสารข้อมูลคนต่างต้าวที่พิมพ์จากระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งแสดงว่า

คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงาน

จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐


บริการเสริม บัตรชมพู 2565 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ถ่ายบัตรชมพู

 

บริการพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

รับเอกสารถึงวันที่ 13 มกราคม 2566

 

จดหมาย แนวทางตรวจสอบเอกสารที่คนต่างด้าวใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 19 พ.ย. 65
แนวทาง 1 รวมตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

SHARE: