บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า 2024

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไม? แรงงานพม่า ต้องพิสูจน์สัญชาติพม่า

พิสูจน์สัญชาติพม่า เพื่อให้  ทางการพม่าออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล โดยใช้เอกสารที่ชื่อว่า ci ย่อ มาจาก Certificate of Identity ให้แรงงานพม่าชั่วคราวเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

แรงงานพม่าที่ไม่เคยมีหนังสือเดินทาง หรือ CI ดำเนินการ ภายใน 31 ตุลาคม 2567

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 3 ตุลาคม 2566 กลุ่ม ยื่นบัญชีรายชื่อ 5ก.ค.2566ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 3 ตุลาคม 2566 กลุ่ม ยื่นบัญชีรายชื่อ 5ก.ค.2566

กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 31 ต.ค. 2567
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 31 ต.ค. 2567

แรงงานเมียนมา พม่า ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) หรือ หนังสือเดินทาง

พิสูจน์สัญชาติพม่า มีคิวทุกวัน ทำได้จริง ราคาไม่แพง

ให้ท่านรีบดำเนินการ พิสูจน์สัญชาติพม่าเพื่อออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่าภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

* ถ้าไม่ทำจะอยู่ได้ถึง 31 ตุลาคม 2567 และต้องเดินทางกลับประเทศ ไม่สามารถต่ออายุได้อีก *

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า visa 2024-04
บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า visa 2024-04

ค่าใช้จ่ายพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกเอกสารรับรอง พร้อม ลงตราวีซ่า

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ของเดือนมีนาคม 2567
คนละ 6,350 บาท (คิวเต็มหมดแล้ว)
และเพิ่มขึ้นทุกเดือน เดือนละ 150 บาท  (เป็นภาษีของทางการพม่า)

เดือนเมษายน 2567 คนละ 6,500 บาท (คิวเต็มหมดแล้ว)

เดือนพฤษภาคม 2567 คนละ 6,650 บาท

เดือนมิถุนายน 2567 คนละ 6,800 บาท

เดือนกรกฎาคม 2567 คนละ 6,950 บาท

เดือนสิงหาคม 2567 คนละ 7,100 บาท

เดือนกันยายน 2567 คนละ 7,250 บาท

เดือนตุลาคม 2567 คนละ 7,400 บาท

ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินเต็มจำนวน (เพื่อความรวดเร็วในการจองคิวเข้าศูนย์)

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. พิสูจน์สัญชาติพม่า

2. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี

3. ลงตราวีซ่าทำงาน 1 ครั้ง (ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568)

4. ค่าเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

 

เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci 2024
เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci 2024

 

ของคนต่างด้าว

1. ใบอนุญาตทำงาน(บต.50 อ.5) (พิมพ์ได้จากระบบต่ออายุ)

2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงาน (พิมพ์ได้จากระบบต่ออายุ)

3. ใบจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล

4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

5. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เมียนมา
(ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เมียนมา  ต้องมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพ่อแม่ที่สามารถอ้างอิงได้
ถ้าไม่มีของตนเองและของพ่อแม่ด้วย
ขึ้นอยู่กับการสื่อสารและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พม่า อาจจะผ่านบ้างหรือไม่ผ่าน ไม่แน่นอน)

ของนายจ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารนายจ้างสำเนา 1 ชุด พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ลงตราวีซ่า กับ Passport Visa 2024
ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ลงตราวีซ่า กับ Passport Visa 2024
  1. ยื่นเอกสารเพื่อจองคิวเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า
  2. นัดหมายวันเข้าดำเนินการที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า
  3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พร้อม วีซ่าทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ข้อมูลต่างๆ เล่ม Ci พม่า เล่มเขียว 2024
ข้อมูลต่างๆ เล่ม Ci พม่า เล่มเขียว 2024

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เปิดศูนย์ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า 2024


เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: