บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Workpermit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ4ปี)

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Workpermit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ4ปี)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

MOUครบ4ปี ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
ที่หมดอายุตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ4ปี)

 

ต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว MOUครบ4ปี ใน ปี2565

15มีนาคม2565 ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยู่และทำงานได้อีก 2 ปี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 15 มีนาคม 2565 MOU ครบ 4 ปี

ขั้นตอนการรับบริการ MOUครบ4ปี

1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ) [ บริการตรวจสุขภาพ ]

2. แรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี)

3. นายจ้างลงนามแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้

4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทฯ

 

วิธีการดำเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน MOUครบ4ปี

1. ทำบัญชีรายชื่อ (เฉพาะกัมพูชา และ ลาว)

2. คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ)

3. ยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานที่กรมจัดหางาน

4. ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

5. ยื่นขอจัดทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(ทำบัตรต่างด้าวสีชมพู)

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
4. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์ชื่อสด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 6 รูป (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ล่วงได้ 45 วัน

 

รวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมMOUครบ4ปี

ทางเลือกที่ 1. แรงงานไปตรวจสุขภาพเอง เมียนมา 7,500 กัมพูชา 12,500 ลาว 12,500 ต่อคน

ทางเลือกที่ 2. รวมบริการพาแรงงานไปตรวจสุขภาพด้วย เมียนมา 9,000 กัมพูชา 14,000 ลาว 14,000 ต่อคน (ไม่รวมประกันสุขภาพแรงงาน)

ช่วงนี้จัดหางานไม่เก็บเงินค่าประกัน MOU 1,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่รวมเงินประกันโดยตอนที่ต่อMOU ครบ2ปี ได้เคยวางไว้แล้วต้องแนบหลักฐานใบเสร็จมาด้วย ถ้าไม่มีต้องเพิ่มเงินประกันอีก 1,000 ต่อคน

ทางเลือกที่ 3. เฉพาะแรงงาน กัมพูชา และ ลาว บริการยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Name List) คนละ 5,000 บาท

 

เอกสารที่จะได้รับ

1. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

2. วีซ่า 2 ปี (สำหรับแรงงานที่ต่อได้ วีซ่า 1 ปี  เมื่อครบ 1 ปี ต้องต่อเพิ่มอีก 1 ปี)

หลังจาก มติ ครม. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับ วีซ่า 2 ปี

T_0023 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต มติ 10 พฤศจิกายน 2563

แรงงาน MOU ลาว อยู่ครบ 4 ปี รับบริการเฉพาะยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Namelist)
แรงงาน MOU ลาว อยู่ครบ 4 ปี รับบริการเฉพาะยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Namelist)
แรงงาน MOU กัมพูชา อยู่ครบ 4 ปี รับบริการเฉพาะยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Namelist)
แรงงาน MOU กัมพูชา อยู่ครบ 4 ปี รับบริการเฉพาะยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Namelist)

ตัวอย่างการต่อใบอนุญาตทำงาน MOU ครบ 4 ปี

ตัวอย่างการต่อวีซ่าทำงาน MOU ครบ 4 ปี

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ประกาศให้ต่ออายุจากรัฐบาล

15มีนาคม2565 ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยู่และทำงานได้อีก 2 ปี

กระทรวงแรงงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการท างาน
ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ข้อควรรู้เรื่องเงินประกัน MOU

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
1. สิทธิในการขอคืนเงินประกัน
ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจ้กรโดยค่าใช้จ่ายของตนเองทุกคน
2. หน้าที่ของนายทะเบียน
คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องหรือหนังสือ
แจ้งการขอคืนเงินฯ ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้าง หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว นายทะเบียนต้องคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนดสามสิบวันดังกล่าวจนถึงวันที่คืนเงินประกันให้ลูกจ้าง
3. วิธีการขอคืนเงินประกัน ประกอบด้วย 3 วิธีได้แก่
3.1. ขอคืนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.2)
ก่อนเดินทางกลับฯไม่น้อยกว่า 15 วัน
3.2. ขอคืน ณ วันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1) ต่อนายทะเบียนในวันที่
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
3.3. ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ยื่นแบบ
คําร้องขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1)
ต่อนายทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังสํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สามารถอ่าน ฉบับเต็มได้ที่นี่ เงินประกันแรงงานต่างด้าว

SHARE: