Category: ລາວ (Lao)

ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ

ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ

ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ? ກຸ່ມຄົນງານທີ່ພັກອາໄສຢູ່ປະເທດໄທ (ຂໍ້ມູນໃນ ມື້ທີ

Read More »
ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ

ບໍລິການແຈ້ງປ່ຽນຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ກໍລະນີປ່ຽນປຶ້ມເດິນທາງ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ປຶ້ມເດິນທາງໝົດອາຍຸ ແລະໄດ້ໄປເຮັດປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ມາແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດແນວນີ້

Read More »
ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ຮອດ 1 ປີ ຫລືເຫລັ້ມເຕັມ + 10 ປີ.

ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ຮອດ 1 ປີ ຫລືເຫລັ້ມເຕັມ + 10 ປີ

ແຮງງານສັນຊາດລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ ກວດສອບເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງລາວຂອງທ່ານ ຖ້າເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຕາມຫັວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ເຖີງ

Read More »
ปกต่อ 4 ปีหลัง-ลาว

ບໍລິການ ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແຮງງານຕ່າງດ້າວ Work Permit ແລະຕໍ່ວີຊ້າແຮງງານຕ່າງດ້າວ VISA (MOU ຄົບ 4 ປີ)

ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແຮງງານຕ່າງດ້າວແລະວີຊ້າແຮງງານຕ່າງດ້າວ ບໍລິການ ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແຮງງານຕ່າງດ້າວ Work Permit

Read More »
ການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ

ວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ກັບທາງບໍລິສັດນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ ໂກເບິ້ນ ອີເວັ້ນ ຈຳກັດ

ວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ມື້ນີ້ຈະມາບອກວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ກັບທາງບໍລິສັດນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ

Read More »

3ຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງຄຶດຫຼັງຕໍ່ບັດແຮງງານແລ້ວ

3ຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງຄຶດຫຼັງຕໍ່ບັດແຮງງານແລ້ວ 1. ກວດສອບອາຍຸໜັງສືຜ່ານແດນຫຼືໜັງສືເດິນທາງວ່າເຫຼືອອາຍຸເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ບັດລອບນີ້ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄດ້ອີກ

Read More »

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ເປິດລອບໃໝ່ ຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 31 ມີນາ 2565

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ

Read More »