ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ເປິດລອບໃໝ່ ຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 31 ມີນາ 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ 

ເປິດລອບໃໝ່ ຍື່ນເອກະສານ 17 ສິງຫາ – 31 ຕຸລາ 2563 ຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 31 ມີນາ 2565

ກຸ່ມແຮງງານ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ

(ຕາມ ມະຕິຄະນະລັດຖະມົນຕີ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2563)

ນາຍຫນ້າເຕັມໄປເບິດ ລາຄາຖືກແດ່ ແພງແດ່ ເປັນຫຍັງຫມູ່ເຈົ້າຕ້ອງເລືອກເຮົາ?

ເຮົາເປັນຕົວແທນການເຮັດເອກະສານຕ່າງດ້າວທີ່ຖືກກົດໝາຍ ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານ

ລະບົບສາມາດກວດສອບການດຳເນິນການຂອງເຮົາໄດ້ ຮັບປະກັນວ່າທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ສຸຈະລິດ ສະດວກ ລະບບຕິດຕາມແຮງງານຕ່າງດ້າວ

ຂັ້ນຕອນໃນການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ
ຂັ້ນຕອນໃນການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ

ຖ້າມີແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນຂຶ້ນໄປ ມີສ່ວນຫລຸດພິເສດ! ໃຫ້ໂທເຂົ້າມາສອບຖາມຫລືແຊັດເຂົ້າມາຖາມກ່ອນ

ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄ່າທຳນຽມຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີ ເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນຕາມມະຕິ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ
ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄ່າທຳນຽມຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ
ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີ
ເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນຕາມມະຕິ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ

ລາຄານີ້ລວມແລ້ວທຸກຢ່າງ ບໍ່ມີເກັບຕື່ມ ນາຍໜ້າທີ່ບອກລາຄາໃນຈຳນວນທີ່ຖືກຜິດປົກກະຕິ ຄວນເຮັດເອກະສານສັນຍາໃຫ້ມັດແຫນ້ັ້ນ ປ້ອງກັນການມາເກັບເງິນຕື່ມທີຫລັງ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ
ຂັ້ນຕອນໃນການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ
 1. ຍື່ນໃບຄຳຂໍຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແລະຊຳລະຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດ ** ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຕ້ອງຍື່ນພາຍໃນ 31 ຕຸລາ 2563
 2. ນັດມື້ກວດສຸຂະພາບແລະຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂຮງໝໍ
 3. ພາຄົນຕ່າງດ້າວໄປກວດສຸຂະພາບທີ່ໂຮງໝໍ
 4. ຮັບຜົນກວດສຸຂະພາບທີ່ໂຮງໝໍ
 5. ນຳເອກະສານມາກວດສອບແລະປະທັບກາວີຊ້າທີ່ສຳນັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ **ຂັ້ນຕອນທີ 2 – 5 ຕ້ອງດຳເນິນການໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນ 2564
 6. ພາຄົນຕ່າງດ້າວໄປກົມການປົກຄອງເພື່ອເຮັດບັດປະຈຳຕົວ ** ດຳເນິນການຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 64 – 31 ມີນາ 64
ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫລັງຈາກສິ້ນສຸດຂັ້ນຕອນ
 1. ວີຊ້າ ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2564 (ຂັ້ນຕອນຕໍ່ VISA ກຸ່ມບັດແຮງງານ 2564 – 2565)
 2. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2565
 3. ບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວໃບໃໝ່

ເມື່ອເຮັດແລ້ວທຸກຂັ້ນຕອນ ຈະມີ 3 ຢ່າງທີ່ຕ້ອງຄຶດຫລັງຕໍ່ບັດແຮງງານ ປີ 2563 ແລ້ວ


ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄ່າທຳນຽມຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດ

ມີປະກັນສັງຄົມ 1-5 ຄົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 8,500 ບາດ

ມີປະກັນສັງຄົມ 6-9 ຄົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 8,000 ບາດ

ມີປະກັນສັງຄົມ 10 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 7,500 ບາດ

ກຸ່ມຕ້ອງເຂົ້າປະກັນສັງຄົມແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຕ້ອງຕື່ມປະກັນສຸຂະພາບ 3 ເດືອນ ຕື່ມຄົນລະ 500 ບາດ

(ແມ່ບ້ານ) ກຸ່ມທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບ 2 ປີ ຕື່ມຄົນລະ 3,200 ບາດ

ເອກະສານທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
 • ວີຊ້າ ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2564
 • ເອກະສານອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2565
 • ບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວໃບໃໝ່
 • ກວດສຸຂະພາບ (ຄ່າທຳນຽມການກວດສຸຂະພາບ 2 ເທື່ອ)
 • ຄ່າເດິນທາງ
ການຊຳລະເງິນ

ຈ່າຍເງິນທັ້ງໝົດເທື່ອດຽວໃນມື້ທີ່ສົ່ງເລື່ອງດຳເນິນການ

(ເນື່ອງຈາກວ່າຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕ້ອງຊຳລະກ່ອນເຖິງຈະດຳເນິນການໄດ້)

ໄລຍະເວລາດຳເນິນການ

ໄລຍະເວລາ 60 –   90 ມື້


ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ກຸ່ມ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້ ປ່ຽນນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງອອກ ບັດແຮງງານທີ່ຕໍ່ອາຍຸລອບທຳອິດບໍ່ທັນ

ເອກະສານນາຍຈ້າງ

ບຸກຄົນທຳມະດາ (5ຊຸດ)

1. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ
2. ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ
3. ແຜນທີ່ເຮືອນ

ນິຕິບຸກຄົນ (5ຊຸດ)

1. ສຳເນົາເອກະສານຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດທັ້ງຊຸດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ
2. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)
3. ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)

ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃຫ້ຕື່ມເອກະສານເຈົ້າຂອງເຮືອນນຳ

1. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)
2. ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)
3. ເອກະສານຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່

ປະເພດຂອງການເຮັດວຽກ

ກໍລະນີຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

– ສຳເນົາສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ
– ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ ຫຼືໃບຕາດິນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໃນສັນຍາ
-ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນຄູ່ສັນຍາ (ຜູ້ຈ້າງ)
– ສຳເນົາທະບຽນບ້ານຄູ່ສັນຍາ (ຜູ້ຈ້າງ)
– ແຜນທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ

ກໍລະນີເປັນກິດຈະການອື່ນໆ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານຕື່ມ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ ສັນຍາເຊົ່າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ທະບຽນການຄ້າ

– ຄ້າຂາຍ, ແບກຫາບເຄື່ອງ ຫຼືຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕາມແຄມທາງ
– ຮ້ານອາຫານ
– ກິດຈະການອື່ນໆ
– ກະເສດຕະກອນ (ຕື່ມສຳເນົາໃບຕາດິນ)

ກໍລະນີເຊົ່າສະຖານທີ່

1. ສັນຍາເຊົ່າ
2. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ)
3. ສຳເນົາທະບຽນບ້ານ (ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ)
4. ແຜນທີ່

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຂອງຄົນງານ

1. ຮູບນ້ອຍຄົນງານ 1 ນິ້ວເຄິ່ງ ຫຼື 2 ນິ້ວ 6
ຮູບ ເບື້ອງຫຼັງເປັນສີຂາວ
2. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼືຫນັງສືເດິນທາງ,ສຳເນົາວີຊ້າ
3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ
** ເອກະສານທັ້ງໝົດຕ້ອງໃຊ້ຕົວຈິງນຳ.

SHARE: