ບໍລິການພາໄປກວດສຸຂະພາບ

ບໍລິການພາໄປກວດສຸຂະພາບ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ຂໍຢຸດການໃຫ້ບໍລິການກວດສຸຂະພາບ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ 26 ເມສາ 2564 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າສະຖານະການຈະດີຂຶ້ນ

(ເຊິ່ງທ່ານຍັງສາມາດໄປກວດສຸຂະພາບເອງໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ໂທສອບຖາມກັບທາງໂຮງຫມໍກ່ອນວ່າຍັງຮັບກວດໂລກຢູ່ບໍ່)

 

ບໍລິການກວດໂລກ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ

1. ຍື່ນເອກະສານ

2. ນັດມື້ແລະເວລາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຄ່າບໍລິການ

– ກວດສຸຂະພາບປົກກະຕິ (ມີປະກັນສັງຄົມແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຊື້ປະກັນສຸຂະພາບຕື່ມ) 1,500

– ກວດສຸຂະພາບ+ ປະກັນສຸຂະພາບ 3 ເດືອນ (ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຈະຕ້ອງຍື່ນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຍື່ນ) 2,000

– ກວດສຸຂະພາບ + ປະກັນສຸຂະພາບ 2 ປີ (ສຳລັບວຽກແມ່ບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ) 5,200

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

1. ສຳເນົາປຶ້ມເດິນທາງ

2. ສຳເນົາວີຊ້າ

3. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນນາຍຈ້າງ

4. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວນາຍຈ້າງ

ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ 1 ຊຸດ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດ)

ລົງຊື່ແທ້+ຕີກາມາທຸກແຜ່ນ

SHARE: