ບໍລິການຍ້າຍກາວີຊ້າ

ບໍລິການຍ້າຍກາວີຊ້າ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການຍ້າຍກາວີຊ້າ

ວິທີການຍ້າຍກາວີຊ້າ

ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານເຮັດປຶ້ມເດິນທາງເສຍ, ຮ້າງ, ປຽກນ້ຳ ຫລືເຫລັ້ມເກົ່າໝົດອາຍຸ ເຊີ່ງມີການເຮັດປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ ເມື່ອໄດ້ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ມາແລ້ວ ຈະຕ້ອງຍ້າຍກາວີຊ້າຈາກເຫລັ້ມເກົ່າມາໄວ້ເຫລັ້ມໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

 

ບໍລິການຍ້າຍກາວີຊ້າຈາກປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມເກົ່າ ມາຍັງປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່

ໃຊ້ໄລຍະເວລາ 7 ມື້ ຄ່າບໍລິການ 1,500 ບາດ/ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

1. ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມເກົ່າ

2. ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່

 

ກໍລະນີປຶ້ມເດິນທາງເສຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດ

1. ແຈ້ງຄວາມປຶ້ມເດິນທາງເສຍ

2. ຕິດຕໍ່ສະຖານທູດເພື່ອຂໍປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່

3. ເມື່ອໄດ້ເຫລັ້ມໃໝ່ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຂໍຍ້າຍວີຊ້າ

4. ຂໍປ່ຽນຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກທີ່ ຈັດຫາງານ

SHARE: