ບໍລິການພາໄປຖ່າຍບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ)

ບໍລິການພາໄປຖ່າຍບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການພາໄປຖ່າຍບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ)

 

ປະກາດ

ຕາມທີ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດຂໍ້ກຳນົດຕາມມາດຕາທີ 9 ແຫ່ງ ພ.ລ.ກ.

ການບໍລິຫານລາຊະການໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ພ.ສ. 2548 (ສະບັບທີ 20) ປະກາດມື້ທີ 16 ເມສາ 2564

ໂດຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມແລະຜູ້ຕິດເຊື້ອກຸ່ມໃໝ່ເຊິ່ງເປັນການຕິດເຊື້ອໃນປະເທດໄດ້ຕື່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລາຍ

ແລະການລະບາດລອບໃໝ່ນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນຫລາຍພື້ນທີ່ຢ່າງໄວວາ

ຈຶງຂໍງົດການໃຫ້ບໍລິການຈັດເຮັດທະບຽນປະຫວັດແລະເຮັດບັດປະຈຳຕົວຄົນທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ 26 ເມສາ 2564 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າສະຖານະການຈະດີຂຶ້ນ

 

ແຮງງານ 2 ກຸ່ມທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນິນງານຖ່າຍບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ) ໃຫ້ແລ້ວ

1. ແຮງງານກຸ່ມ ມະຕິ ຄລມ. 4 ສິງຫາ 2562 (ບຕ.23)

2. ແຮງງານກຸ່ມ ມະຕິ ຄລມ. 29 ທັນວາ 2563 (ບຕ.48)

ເຊິ່ງສາມາດຈອງຄິວໄດ້ດັງນີ້

– ກຸງເທບ ຖ່າຍບັດຊົມພູທີ່ສຳນັກງານເຂດທັ້ງ 50 ເຂດ ສາມາດຈອງຄິວໄດ້ທີ່…….

– ຕ່າງຈັງຫວັດຖ່າຍບັດຊົມພູທີ່ອຳເພີ ເທສະບານ (ຕາມສະຖານທີ່ນັດ) ສາມາດຈອງຄິວໄດ້ທີ່…..

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

ນາຍຈ້າງບຸກຄົນທຳມະດາ

– ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ

– ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ

– ແຜນທີ່ເຮືອນ

 

ນາຍຈ້າງກໍລະນີບໍລິສັດ

– ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດທັ້ງຊຸດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ

– ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ຜູ້ມີອຳນາດລົງຊື່)

– ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ມີອຳນາດລົງຊື່)

ກໍລະນີບໍແມ່ນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃຫ້ຕື່ມເອກະສານເຈົ້າຂອງເຮືອນ 1 ຊູດ

– ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ (ເຈົ້າຂອງເຮືອນ)

– ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ເຈົ້າຂອງເຮືອນ)

– ເອກະສານຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່

– ເອກະສານການມອບອຳນາດຈາກນາຍຈ້າງ

 

ແຮງງານ

– ແບບ ບຕ.48

– ແບບ ທ.ບ. 1

– ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ

– ສຳເນົາປຶ້ມເດິນທາງ (ຖ້າມີ)

– ສຳເນົາວີຊ້າ (ຖ້າມີ)

*ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມາດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ*

 

ຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ສະດວກພາທ່ານໄປເຮັດສາມາດຕິດຕໍ່ທາງບໍລິສັດເຮົາໄດ້

ໃຫ້ບໍລິການຊະເພາະພາໄປຖ່າຍບັດປະຈຳຕົວຄົນຕ່າງດ້າວ (ບັດຊົມພູ)

ຄ່າບໍລິການລວມຄ່າທຳນຽມ 1,000 ບາດ/ຄົນ (ຊະເພາະກຸງເທບແລະປະລິມົນທົນ)

 

ຫມົດເຂດມື້ທີ 31 ມີນາ 2565

ຮັບເອກະສານຮອດມື້ທີ 25 ກຸມພາ 2565

SHARE: