Category: มติคณะรัฐมนตรี

กอรมน. แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน

  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

Read More »