มติ ครม. ต่างด้าว ขยายเวลา ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ ขออนุญาตทำงาน ปก

8/6/2564 มติ ครม. ต่างด้าว ขยายเวลา ตรวจโควิด ประกันสุขภาพ ขออนุญาตทำงาน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สรุปย่อ มติ ครม. ต่างด้าว วันที่ 8 มิถุนายน 2564

มติ ครม. ต่างด้าว ขยายเวลา ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ ขออนุญาตทำงาน.

1. ขยายเวลา 👨‍⚕️👩‍⚕️ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 2563 ไปถึง 13 ก.ย. 2564

2. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ไม่มีการขยาย👮‍♂️👮‍♀️

3. ผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564

4. คนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง 👫ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน

 

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน

 

 


 

สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563
สรุป ผลการดำเนินการ ลงทะเบียนต่างด้าว มติครม. 29 ธ.ค. 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ ตรวจโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาติทำงาน (บต.48) ไปถึง 13 ก.ย. 2564 ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 2563(ลงทะเบียนบัตรชมพู)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 70 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอหรือยับยั้งการการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เป็นวันที่ 13 ก.ย. 2564
สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2564
และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม
ในส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลุล่วง สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน”

 

กระทรวงแรงงาน


บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

SHARE: