ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแล้วถึง 30 ก.ย. 2566 ตาม มติ ครม. 8 ส.ค. 66 - ปก

ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแล้วถึง 30 ก.ย. 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

มติ ครม. 8 ส.ค. 2566 เห็นชอบ ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแล้วถึง 30 ก.ย. 2566

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 สิงหาคม 2566

แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2566) จากเดิมที่กำหนดให้เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็น เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ถ้าลงทะเบียนแล้วอยู่ต่อโดยยังไม่ต้องทำอะไร และรอนโยบายจากรัฐบาลใหม่ในการดำเนินการหลังจากนี้

 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

2. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..)

3. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..)

ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามคณะรัฐมนตรีดังกล่าวประมาณ 417,261 คน (ข้อมูล     ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการ ยังคงจ้างงานคนต่างด้าวดังกล่าวต่อไปอาจทำให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ทุจริตเข้ามาดำเนินการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report)
ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะเป็นมาตรการสนับสนุนนายจ้างและสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไปได้ เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รง. จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ฉบับ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2566) จากเดิมที่กำหนดให้เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็น เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้เห็นชอบในหลักการแล้ว
รง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอแนวทางดังกล่าวไม่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา 169 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากแนวทางที่เสนอนั้นเป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติภายในห้วงเวลารัฐบาลปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้ราษฎร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว รง. จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กระบวนการขออนุญาตทำงานสมบูรณ์ ครบถ้วน หรือเพื่อพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและร่างประกาศ รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากเดิมที่กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยนายจ้างต้องยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วย เป็นกำหนดให้เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ให้คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนนายจ้างและสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไปได้

มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/71083

SHARE: