ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566 เท่านั้น

บริการ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 มติ ครม. 5 ก.ค. 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

งานกรรมกร
8,500 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 4 เดือน (เอกชน)
 • 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)
งานรับใช้ในบ้าน
9,000 ฿ ต่อคน
 • สิ่งที่จะได้รับ
 • 1. ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
 • 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
 • 3. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)
 • 4. ตรวจสุขภาพ
 • 5. ประกันสุขภาพ 1 ปี (รัฐบาล)
 • 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรชมพู)
บริการ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ตาม มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2566
 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ที่ลงทะเบียนได้
แรงงานต่างด้าวต้องมีนายจ้าง และ มีงานทำ
 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 • กรณีคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุและมีรอยตราประทับทุกกรณี
 
อ้างอิงการเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อนุมัติแล้ว ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2566
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566

ขั้นตอน ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566
ขั้นตอน ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566

1. นายจ้างแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 29 กรกฎาคม 2566

2. ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายใน 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566

งาน กรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน โปรดสอบถาม
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. ขึ้นแรงงานทะเบียนต่างด้าว

2. บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

 

เพราะอะไร ต้องยื่นกับเรา ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566

เอกสารที่ต้องใช้ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566

เอกสารลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566
เอกสารลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566

นายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา (1 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (1 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

 • ค้าขาย,แผงลอย
 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

4. แผนที่

แรงงานต่างด้าว

1. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

3. สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

5. สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)

6. สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)

7. ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์

ข้อควรรู้ - ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566
ข้อควรรู้ – ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 ภายใน 31 ก.ค. 2566

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

 
 
นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว

 

SHARE: