มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย

มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย เรื่องขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รวม มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย

สรุป มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565 ของแรงงานต่างด้าว
สรุป มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565 ของแรงงานต่างด้าว

1.กลุ่ม มติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ มติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 20 ส.ค. 2562 และ 13 ก.ค. 2564(ฉบับที่2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 20 ส.ค. 2562 (ฉบับที่2)

กรณีหนังสือเดินทางเดิมหมดอายุ ให้เร่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และลงตราวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้วีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

2.กลุ่ม มติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 และ มติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 4 ส.ค. 2563 และ 13 ก.ค. 2564(ฉบับที่2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 4 ส.ค. 2563 (ฉบับที่2)

กรณีหนังสือเดินทางเดิมหมดอายุ ให้เร่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และลงตราวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้วีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

3.กลุ่ม มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 29 ธ.ค. 2563 (ฉบับที่6)

ให้ทำหนังสือเดินทางเล่มและลงตราวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้วีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

4.กลุ่ม มติ ครม. วันที่ 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 28 ก.ย. 2564 (ฉบับที่3)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 28 ก.ย. 2564 (ฉบับที่3)

กรณีหนังสือเดินทางเดิมหมดอายุ ให้เร่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และลงตราวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้วีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

5.คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถต่ออายุได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ประกาศกระทรวงแรงงาน มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 13 ก.พ. 2566

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 13 ก.พ. 2566

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน มติ 5ก.ค.2565

มติ 29 ธันวาคม 2563
มติ 13 กรกฎาคม 2564
มติ 28 กันยายน 2564
ให้ลงตราวีซ่า ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
และ สามารถต่ออายุได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
การลงตราวีซ่า
– ถ้าลงวีซ่าภายใน 1 สิงหาคม 2565 ต่อได้อีก ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
– ถ้าลงตราวีซ่าหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อได้อีก ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ ต่ออีกครั้ง ได้อีก ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

6.กลุ่ม มติ ครม. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 13 ก.ค. 2564 (ฉบับที่2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติ ครม 5 ก.ค. 2565 กลุ่ม 13 ก.ค. 2564 (ฉบับที่2)

ขยายเวลาทำหนังสือเดินทาง และลงตราวีซ่า จากเดิม 1 สิงหาคม 2565 เป็น 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

7.กลุ่มขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565

8.แรงงานที่ต่ออายุตาม มติ 5 ก.ค. 2565 ไม่ต้องแจ้งเข้า

9. มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย คนต่างด้าวออกจากงานจะต้องแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน

SHARE: