Category: มติคณะรัฐมนตรี

กอรมน. แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน

  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

Read More »

สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 รัฐบาลอนุญาตให้ คนต่างด้าว (คนที่อยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ จนถึง 26 กันยายน 2563

สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค.

Read More »