ประกาศกระทรวง เรื่อง ขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย เรื่องขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รวมประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย ตาม มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่องการขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา กลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

T_0017 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต มติ 20 สิงหาคม 2562
T_0029 ประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาต มติ 20 สิงหาคม 2562

กลุ่มคนต่างด้าวตาม มติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65
เพื่อให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อไปดำเนินการขออนุญาตทำงาน ภายใน 30 ก.ย. 64 หรือ 31 มี.ค. 65 แล้วแต่กรณีของระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิม
รวมทั้งตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 1 ส.ค. 65
ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 30 กันยายน 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 30 กันยายน 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามาตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ โดยครม.มีมติ ขยายเวลาดำเนินการเพิ่ม 6 เดือน นับแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้

เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด

MOUครบ2ปี บริการต่อใบอนุญาตทำงาน และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
MOUครบ2ปี บริการต่อใบอนุญาตทำงาน และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

2. การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

T_0020 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต มติ 4 สิงหาคม 2563
T_0033 ประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาต มติ 4 สิงหาคม 2563
กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23) ให้ดำเนินการตามกระบวนการเดิมจนแล้วเสร็จ ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65
หากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานต่อไปให้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่ 31 มี.ค. 65
ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 1 ส.ค. 65
ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

T_0023 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต มติ 10 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 (กลุ่ม MoU ครบ 4 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64) ผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 1 ส.ค. 65
เพื่อให้คนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่เอกสารประจำตัวหมดอายุคนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุภายในวันที่ 1 ส.ค. 65
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด
MOU ครบ 4 ปี
MOU ครบ 4 ปี

4. การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมาย

T_0026 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต กลุ่มสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

T_0037 ประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาต กลุ่มสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564
ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564
แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานผิดนายจ้าง (อยู่กับนายจ้างที่ไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงาน) โดยมาอยู่กับนายจ้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 29 กรกฏาคม 2564
และ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ยังไม่หมดอายุ ✅
ยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องได้
โดยยื่นภายใน 120 วันจากวันที่ประกาศ
(27 พฤศจิกายน 2565)

กลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาทำงานตาม MoU  คนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62  และคนต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

อาทิ ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ทันภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 จนถึงวันที่ 3 ส.ค. 64

นายจ้างต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจและทำประกันสุขภาพ ขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร

รวมทั้งขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65

เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานในประเทศไทย ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66

 

5. การยกเว้นและกำหนดเงื่อนไขการทำงานกับนายจ้างรายใหม่สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

T_0041 ประกาศกระทรวงแรงงาน เงื่อนไขการทำงานกับนายจ้างรายใหม่ 60 วัน

การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวจากภายใน 30 วัน เป็น 60 วัน นับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 รวมถึงกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามระบบ MoU โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66


6. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ

T_0052 ประกาศกรมการจัดหางาน แบบ บต.50


กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสิ้นอายุ

ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 
ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทางการเมียนมาจะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้ โดยตั้งศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล Certicate of Identiy CI ของทางการเมียนมา ในประเทศไทย

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชาสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย 
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ระหว่างเข้าสู่ระบบประกันสังคมและยังไม่เกิดสิทธิ 
ต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งรวมการประกันโรคโควิด-19 โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย กรณีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากเคยซื้อประกันสุขภาพแล้วไม่ต้องซื้ออีกโดยให้ใช้สำเนาบัตรประกันสุขภาพเดิม

SHARE: