กอรมน. แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564

ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe

 

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุป

  1. คนต่างด้าวสามารถทำงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และต้องยื่นรายชื่อต่างด้าวเข้าทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างก็ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เช่นเดียวกัน
  3. คนต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ เพิ่มตรวจโควิด19 และซื้อประกันสุขภาพ2ปี ด้วย
  4. คนต่างด้าวกลุ่มนี้ถ้าทำเสร็จหมดแล้วต้องการเปลี่ยนนายจ้างก็สามารถทำได้โดยต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน
  5. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายรัฐบาลทั้งหมด 9,180 บาท

อ่านฉบับเต็ม ประกาศกระทรวงแรงงาน ต่อบัตร 2564 T_0016

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุป

  1. คนต่างด้าวในประกาศนี้หมายถึง บุคคล 3 สัญชาติ เท่านั้น คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา(พม่า)
  2. คนต่างด้าวที่ วีซ่าขาด หรือ เข้ามาก่อน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้อยู่ในประเทศไทยได้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ใครจะอยู่ต่อต้องไปทำตามประกาศกระทรวงแรงงานด้านบน
  3. และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุดลง ถ้าตรวจสุขภาพไม่ผ่าน
  4. กลุ่มนี้ไม่ต้องตีวีซ่า ใช้แค่บัตรชมพู บัญชีรายชื่อ และใบอนุญาตทำงาน 1,900
  5. การเดินทางออกนอกเขต หรือ จังหวัด ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอทุกครั้ง

อ่านฉบับเต็ม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ต่อบัตร 2564 T_0012

SHARE: