สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 รัฐบาลอนุญาตให้ คนต่างด้าว (คนที่อยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ จนถึง 26 กันยายน 2563

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รัฐบาลอนุญาตให้ คนต่างด้าว (คนที่อยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ จนถึง 26 กันยายน 2563
รัฐบาลอนุญาตให้ คนต่างด้าว (คนที่อยู่ชั่วคราว)
อยู่ในไทยได้ จนถึง 26 กันยายน 2563
สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563
รัฐบาลอนุญาตให้ คนต่างด้าว (คนที่อยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ จนถึง 26 กันยายน 2563
1. แรงงานต่างด้าว MOU ครบวาระ 4 ปี

– การอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
-ไม่สามารถเดินทางออกได้ก่อน

ให้อยู่ต่อได้ถึง 26 กันยายน 2563

2.ผู้ถือวีซ่าระยะสั้น (TR,TS,VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่
26 ก.ย. 63 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

3.การแจ้งที่พักอาศัยและรายงานตัวทุก 90 วัน

ที่ครบตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 ให้
รายงานตัวแจ้งที่พัก ได้ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 63 ตามช่องทางที่กำหนด

SHARE: