แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มติ ครม. 7 ก.พ. 2566

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สรุป การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะรัฐมนตรี 7 กุมภาพันธ์ 2566

  1. ต่อใบอนุญาตทำงานภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีการขยาย สำคัญคือลงระบบชำระเงินให้ทัน

  2. คนที่ลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งที่ได้เต็มสิทธิ์ และ ไม่เต็มสิทธิ์(หนังสือเดินทางอายุไม่พอ) 

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ ต่อ วีซ่าได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี ภายใน 15 พฤษภาคม 2566

  3. คนที่ไม่เคยลงตราวีซ่า(เช่น มติ 28กันยา 29ธันวาคม 5กรกฎาคม) 

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ ต่อวีซ่าถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ก่อน (ยังไงก็โดน2ดวงเท่าคนอื่น) หลังจากนั้นถึงต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ ต่ออีกครั้งได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

  4. ขยายเวลาจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้กับคนต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

  5. ขยายเวลาศูนย์ ci ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566  


รายละเอียด

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้คนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อทำงานถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2566
                             
   1.1 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน ที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
                                      1) คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวงลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี หรือที่เอกสารหนังสือเดินทางฯ ทยอยหมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
                                      2) คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามแต่ละกรณีแล้วแต่เอกสารหนังสือเดินทางฯ ทยอยหมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

   1.2 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
                                      1) คนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
                                      2) คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง แต่ไม่ไปดำเนินการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (Visa) ให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หรือเท่าอายุของหนังสือเดินทางฯ
                                      3) คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         5 กรกฎาคม 2565 ที่นายจ้างได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและการตรวจโรคต้องห้าม
                                      4) คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (Visa) แล้ว แต่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หมดอายุก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ไม่ได้รับการตรวจลงตรา หรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2. เห็นชอบให้
   2.1 คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 1) – 3) เมื่อดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากประสงค์จะทำงานต่อไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และหากประสงค์จะทำงานต่อไป จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
   2.2 คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 4) เมื่อดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปถึงวันที่         13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

3. การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   3.1 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้
                                      1) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.1 ซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566            อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
                                      2) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 ซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566           อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
                                         (1) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 1) – 3) ที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากประสงค์จะทำงานต่อไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และหากประสงค์จะทำงานต่อไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
                                         (2) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 4) ที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
                   ในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือทางสิ้นอายุให้คนต่างด้าวดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตหรือย้ายรอยตราประทับอนุญาต รวมถึงขยายระยะเวลาอนุญาตตามสิทธิให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นเปรียบเทียบปรับในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้รวมถึงกรณีที่คนต่างด้าวตามข้อ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว แต่ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (Visa) เท่าอายุของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อมาดำเนินการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตหรือย้ายรอยตราประทับอนุญาต ให้ยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
                                      3) มิให้นำมาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง            พ.ศ. 2522 และคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวดังกล่าว รวมทั้ง การยกเว้นการแจ้งตามมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหมดอายุ ตลอดจนกำหนดการสิ้นผลของการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
                   ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ฉบับที่ ..)

   3.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                                      1) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 ซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุในอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทำงานไปพลางก่อนได้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยในระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน          ให้กรมการจัดหางานออกเอกสารซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานเป็นเอกสารหลักฐานใช้แทนใบอนุญาตทำงาน อาทิ ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ตามแต่ละกรณี คู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายแล้ว จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน
                                       กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล (ทำงานบนเรือประมงทะเล)        เมื่อดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้นายจ้าง/คนต่างด้าวนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตทำงาน (บต. 39) มาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อให้นายทะเบียนของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ประทับอนุญาตให้ทำงานในเบื้องต้นถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และลงลายมือชื่อนายทะเบียนกำกับไว้ รวมทั้งให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
                                      2) คนต่างด้าวตามข้อ 1 ซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันภายในวันดังกล่าว สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
                                      กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่ชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนหรือชำระเกิน ให้ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เกิน            ตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงคนต่างด้าวที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         5 กรกฎาคม 2565
                                      3) อนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 ซึ่งได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ทำงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่ยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามข้อ 3.2 1) ให้สามารถยื่นเอกสารหลักฐานหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (Visa) ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือย้ายรอยตราประทับแล้ว และเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและซื้อประกันสุขภาพ ต่อกรมการจัดหางานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งสำหรับคนต่างด้าวตามข้อ 1.2 3) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และการตรวจโรคต้องห้าม ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อเอกสารหลักฐานครบถ้วนจะอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หากประสงค์จะทำงานต่อไป ต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และไปดำเนินการขอตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
                                      กรณีคนต่างด้าวตามข้อ 1.2 4) ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และเมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนต่อกรมการจัดหางานภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
                                      4) คนต่างต้าวตามข้อ 1.1 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
                                      5) ให้นำความตามมาตรา 64/1 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวดังกล่าวเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยนายทะเบียนไม่ต้องนำเรื่องเกี่ยวกับการได้รับโทษตามมาตรา 101 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตทำงาน
                                      6) กรมการจัดหางานสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการหรือปรับปรุงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นภายในระยะเวลากำหนด
                                      ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องจำนวน         7 ฉบับ ดังนี้ 1) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ ..) 2) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่..) 3) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา             ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ ..) 4) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ ..) 5) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 (ฉบับที่ ..)       6) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ฉบับที่ ..) และ 7) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ฉบับที่ ..)

   3.3 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงขั้นตอนการขายประกันสุขภาพให้คนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ สามารถซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
                                      1) คนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
                                      2) คนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิประกันสังคม เว้นแต่คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบประกันสังคมที่ได้ซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
                                      ทั้งนี้ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
   3.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการดังนี้
                                      1) ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.1 ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
                                      2) ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ให้คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 ดังนี้
                                         (1) คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 1) – 3) ที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากประสงค์จะทำงานต่อไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และหากประสงค์จะทำงานต่อไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
                                         (2) คนต่างด้าวตามข้อ 1.2 4) ที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้ได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามสิทธิ์เดิมที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         5 กรกฎาคม 2565
                                         (3) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้กับคนต่างด้าวตามข้อ 1.2 3) ถึงวันที่        15 พฤษภาคม 2566
                                         ทั้งนี้ ในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุให้คนต่างด้าวดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตหรือย้ายรอยตราประทับอนุญาต รวมถึงขยายระยะเวลาอนุญาตตามสิทธิให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นเปรียบเทียบปรับในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้ง ยกเว้นการรับแจ้งตามมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหมดอายุ
   3.5 กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายปกติ ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด
                             ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้มีการประสานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้พิจารณาตรวจร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ควบคู่ไปกับการเสนอแนวทางดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยแล้ว
                   
4. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: C) ของทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี รวมทั้ง ให้หน่วยงานของกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมดำเนินการภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน รวมถึงหากทางการเมียนมาร้องขอสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่การออกเอกสารรับรองบุคคล หรือการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ให้ทางการเมียนมามีหนังสือร้องขอผ่านช่องทางการทูตและสามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 โดยให้ทางการเมียนมาสามารถดำเนินการได้ในโอกาสแรกนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของทางการลาวและทางการกัมพูชา หากประสงค์จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้มีหนังสือร้องขอผ่านช่องทางการทูตและสามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

5. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดี คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64660

SHARE: