กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

สรุป แรงงานต่างด้าว ตาม มติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สรุปมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เนื้อหาแยกเฉพาะกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย มติ ครม. 13 ก.ค. 2564
สรุป แรงงานต่างด้าว ตาม มติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

กลุ่ม MOU ครบ 4 ปี

ที่ปัจจุบันยังทำงานอยู่ในประเทศไทย โดยใบอนุญาตทำงาน วีซ่า หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า ภายในประเทศไทยเพื่ออยู่ทำงานต่อได้อีก 2 ปี

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุมากกว่า 2 ปี เพื่อที่จะรองรับการขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า ไปอีกเป็นเวลา 2 ปี
โดยต้องยื่นคำร้องขออนุญาตทำงานกับสำนักจัดหางานพื้นที่ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ล่วงหน้า 45 วัน หรือภายใน 30 วัน นับแต่ใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ หากเลยช่วงเวลาที่กำหนดให้ขอรับคำปรึกษาที่สำนักจัดหางานพื้นที่
ระหว่างนี้ให้แรงงานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อดำเนินการ ขอต่อวีซ่า ภายในวันที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กรณีหนังสือเดินทาง หมดอายุต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแรงงานจะได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับจากการอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

 

กลุ่ม มติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู)

จุดสังเกตุแรงงานตาม มติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู) ให้ดูที่หน้าวีซ่า ว่าหมดอายุเมื่อไหร่ โดยในหน้าวีซ่านั้น จะระบุวันหมดอายุของวีซ่า และจะมีประทับตรา คำว่า มติ ครม. วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ โดยถือควบคู่ไปกับ บัตรสีชมพู ที่หมดอายุวันที่30 กันยายน 2564 หรือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามกลุ่มนั้นๆ

มติวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นั้นแยกวันหมดอายุใบอนุญาตทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม

1.ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานล่วงหน้า 45 วันก่อนหมดอายุ จะได้รับอนุญาตทำงานถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2.ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานล่วงหน้า 45 วันก่อนหมดอายุ จะได้รับอนุญาตทำงานถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ในระหว่างดำเนินการนั้นแรงงานสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการขอต่อวีซ่า ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 กรณีหนังสือเดินทาง Passport หมดอายุก่อนวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เมื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แล้ว จะสามารถอยู่ทำงานต่อในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานไม่ทันกำหนดและมีความประสงค์ยังต้องการทำงานต่อให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 60 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด แรงงานกลุ่ม มติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู) หากออกจากงานจะต้องหานายจ้างใหม่และแจ้งเข้าภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายจ้างเก่าแจ้งออก โดยสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์

 

กลุ่ม มติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (บต.23)

จุดสังเกตุ มติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (บต.23) แรงงานจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน บัตรสีชมพู ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565 มีแบบฟอร์มใบรับคำขอ บต.23 และมีประทับตราวีซ่า หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

สำหรับแรงงานที่ยังไม่มีบัตรสีชมพู (เนื่องจาก การระงับการให้บริการของภาครัฐ) ให้ดำเนินการทำบัตรชมพูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

แรงงานกลุ่มมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (บต.23) จะมีใบอนุญาตทำงาน บัตรสีชมพู ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

ให้ดำเนินการ ตรวจสุขภาพ ซื้อประกันสุขภาพ/ เข้าประกันสังคม/หากสิทธิ์ประกันสังคมยังไม่เกิด สามารถซื้อประกันวินาศภัยได้

แล้วยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานล่วงหน้า 45 วันก่อนหมดอายุหรือภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว

จะสามารถอยู่ทำงานต่อในประเทศไทยได้ถึงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566

ในระหว่างดำเนินการนั้นแรงงานสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอต่อวีซ่าได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

กรณีหนังสือเดินทาง Passport หมดอายุ ก่อนวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องทำหนังสือเดินทาง Passport เล่มใหม่ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

เมื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แล้ว จะสามารถอยู่ทำงานต่อในประเทศไทยได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

หากยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานไม่ทันกำหนดและมีความประสงค์ยังต้องการทำงานต่อให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 60 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

 

แรงงานซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

มีกลุ่มแรงงานดังนี้

แรงงานนำเข้าระบบ MOU

แรงงานกลุ่ม มติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (บัตรชมพู)

แรงงานกลุ่ม มติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (บต.23)

ที่ไม่สามารถแจ้งเข้านายจ้างใหม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันทำงานผิดนายจ้าง อยู่กับนายจ้างที่ไม่ตรงตามใบอนุญาต

โดยมาอยู่กับนายจ้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 29 กรกฏาคม 2564

ทั้งนี้ยังมีใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ที่ยังไม่หมดอายุ

ให้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า ให้ถูกต้องได้ ภายใน 120 วันจากวันที่มีประกาศออกมา คือก่อน 30 พฤศจิกายน 2564

 

แรงงานทุกกลุ่ม ขยายเวลาแจ้งเข้านายจ้างใหม่เป็นภายใน 60 วัน จากเดิม 30 วัน

SHARE: