คนต่างด้าว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 5 ก.ค. 2565

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ข้อความสำคัญของประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 5 ก.ค. 2565

ให้คนต่างด้าวสามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 5 ก.ค. 2565 ข้อความสำคัญ
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 5 ก.ค. 2565 ข้อความสำคัญ

 

ประกาศแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565
ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ให้คนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานตามข้อ 4 (1) แห่งประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

วิทยุในราชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

วิทยุในราชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565
วิทยุในราชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565
ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565

 

SHARE: