ประกาศกระทรวง คนต่างด้าว มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาดไทยและแรงงาน คนต่างด้าว มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สรุป ประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน คนต่างด้าว มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566

1. ต่อใบอนุญาตทำงานภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

2. คนที่ลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งที่ได้เต็มสิทธิ์ และ ไม่เต็มสิทธิ์(หนังสือเดินทางอายุไม่พอ) 

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ ต่อ วีซ่าได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี ภายใน 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศมหาดไทย ครม 7 ก.พ. 66 หนังสือเดินทางหมดอายุก่อน 13 ก.พ. 68
ประกาศมหาดไทย ครม 7 ก.พ. 66 หนังสือเดินทางหมดอายุก่อน 13 ก.พ. 68
ประกาศมหาดไทย ครม 7 ก.พ. 66 หนังสือเดินทางหมดอายุก่อน 13 ก.พ. 66

  
3. คนที่ไม่เคยลงตราวีซ่า(เช่น มติ 28กันยา 29ธันวาคม 5กรกฎาคม) ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ ต่อวีซ่าถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ก่อน หลังจากนั้นถึงต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใน 15 พฤษภาคม 2566 และ ต่ออีกครั้งได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568   4. ขยายเวลาศูนย์ ci ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 

ประกาศมหาดไทย ครม 7 ก.พ. 66 ไม่มีวีซ่า
ประกาศมหาดไทย ครม 7 ก.พ. 66 ไม่มีวีซ่า
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
 4. ขยายเวลาศูนย์ ci ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 13 พ.ค. 2566
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 13 พ.ค. 2566


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D045S0000000003400.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D033S0000000001200.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000000400.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000000600.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000000800.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000001000.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000001200.pdf

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D032S0000000001400.pdf

SHARE: