ນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງດ້າວລາວ MOU-Return 30-45 ມື້

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນຳເຂົ້າແຮງງານລາວ mou ທີ່ມີຄົນງານແລ້ວ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນຳເຂົ້າແຮງງານລາວ mou ທີ່ມີຄົນງານແລ້ວ

ນຳເຂົ້າແຮງງານ MOU Return ສັນຊາດລາວ (ມີຄົນງານແລ້ວ)

1-5 ຄົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 16,000 ບາທ

6-9 ຄົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 15,000 ບາດ

10 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 14,500 ບາດ

ເອກະສານທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

– ວີຊ້າເຮັດວຽກ 2 ປີ

– ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ

– ກວດສຸຂະພາບ

– ຄ່າບ່ອນພັກທີ່ວຽງຈັນ 1 ຄືນ

– ຄ່າລົດເດິນທາງ ກຸງເທບ – ວຽງຈັນ

ການຊຳລະເງິນ

ແບ່ງຈ່າຍ 2 ເທື່ອ

 1. ສົ່ງເລື່ອງດຳເນິນການພ້ອມກັບຊຳລະເງິນມັດຈຳ ຄົນລະ 8,000 ບາດ
 2. ມື້ທີ່ໄປເອົາວີຊ້າ ໃຫ້ຊຳລະເງິນສ່ວນທີ່ເຫລືອ
ໄລຍະເວລາໃນການດຳເນິນການ

*ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍນຳເຂົ້າຄົນຕ່າງດ້າວ  (Demand Letter)

ໄລຍະເວລາ 45 – 50 ມື້

ໝາຍເຫດ

ໃນມື້ທີ່ເດິນທາງ ວີຊ້າເກົ່າຂອງຄົນຕ່າງດ້າວຕ້ອງບໍ່ເກິນກຳໜົດ ເຊິ່ງເອກະສານ Mou ມີອາຍຸ 4 ປີ ເມື່ອຄົບ 2 ປີແລ້ວສາມາດຕໍ່ອາຍຸຕື່ມໄດ້ອີກ 2 ປີ ແລະເສຍຄ່າທຳນຽມ ວີຊ້າ 500 ບາດ ກັບໃບອະນຸຍາດ 1,900 ບາດ

ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າແຮງງານລາວ mou ທີ່ມີຄົນງານແລ້ວ
ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າແຮງງານລາວ mou ທີ່ມີຄົນງານແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າແຮງງານ mou Return ສັນຊາດລາວ (ທີ່ມີຄົນງານແລ້ວ) ສຳລັບບໍລິສັດນຳເຂົ້າ

 1. ມື້ທີ 1-14 ຍື່ນ/ຮັບແບບຄຳຮ້ອງຂໍນຳຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດທີ່ຈັດຫາງານໃນຈັງຫວັດ
 2. ມື້ທີ 15-25 ຍື່ນເອກະສານຄຳຮ້ອງຂໍນຳຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດທີ່ສະຖານທູດ
 3. ມື້ທີ 26-41 ສົ່ງຂໍ້ມູນປຶ້ມຜ່ານແດນ ຫລືໜັງສືເດິນທາງແລະຮູບຂອງຄົນງານໄປທີ່ຈັດຫາງານປະເທດລາວ ເພື່ອຂໍບັນຊີລາຍຊື່ແຮງງານ (Name list)
 4. ມື້ທີ 42-51 ຍື່ນ/ຮັບ ບັນຊີລາຍຊື່ແຮງງານລາວ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ ທີ່ຈັດຫາງານຈັງຫວັດ
 5. ມື້ທີ 52-59 ຍື່ນ/ຮັບ ບັນຊີລາຍຊື່ແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຈາກກົມການຈັດຫາງານ (ກະຊວງແຮງງານ) ສົ່ງສະຖານທູດລາວເພື່ອລໍຖ້າກຳໜົດມື້ຮັບແຮງງານ
 6. ມື້ທີ 60 ນັດໝາຍແຮງງານໄປທີ່ໜອງຄາຍ ເພື່ອເຮັດເອກະສານແລະມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ
 7. ມື້ທີ 61 ຈັດເຮັດວີຊ້າ 2 ປີ ກວດສຸຂະພາບ ແລະເຂົ້າສູນອົບລົມເພື່ອຮັບເອກະສານໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ ທີ່ໜອງຄາຍ
 8. ມື້ທີ 62 ສົ່ງແຮງງານເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກ
 9. ມື້ທີ 63-72 ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນການແພດ ແລະເອກະສານແຈ້ງເຂົ້າແຮງງານທີ່ຈັດຫາງານຈັງຫວັດ

ເວັບໄຊ ບັນຍາກາດການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າທີ່ວຽງຈັນ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການນຳເຂົ້າແຮງງານ Mou Return ສັນຊາດລາວ
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການນຳເຂົ້າແຮງງານ Mou Return ສັນຊາດລາວ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການນຳເຂົ້າແຮງງານ Mou Return ສັນຊາດລາວ

ເອກະສານນາຍຈ້າງ                                       

ບຸກຄົນທຳມະດາ (5ຊຸດ)                                    

 1. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 2. ສຳເນົາສໍາມະໂນຄົວ
 3. ແຜນທີ່ເຮືອນ

ນິຕິບຸກຄົນ (5ຊຸດ)

 1. ສຳເນົາເອກະສານຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດທັ້ງຊຸດ ມີອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ
 2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)
 3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດລົງຊື່)

ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃຫ້ຕື່ມເອກະສານເຈົ້າຂອງເຮືອນນຳ

 1. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)
 2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ເຈົ້າຂອງບ້ານ)
 3. ເອກະສານຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ສະຖານທີ່
ປະເພດຂອງການເຮັດວຽກ

ກໍລະນີຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

– ສຳເນົາສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ

– ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼືໃບຕາດິນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໃນສັນຍາ

– ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຄູ່ສັນຍາ (ຜູ້ຈ້າງ)

– ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວຄູ່ສັນຍາ (ຜູ້ຈ້າງ)

– ແຜນທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ

ກໍລະນີເປັນກິດຈະການອື່ນໆ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານຕື່ມ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ ສັນຍາເຊົ່າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ທະບຽນການຄ້າ

– ຄ້າຂາຍ, ແບກຫາບເຄື່ອງ ຫຼືຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕາມແຄມທາງ

– ຮ້ານອາຫານ

– ກິດຈະການອື່ນໆ

– ກະເສດຕະກອນ (ຕື່ມສຳເນົາໃບຕາດິນ)

ກໍລະນີເຊົ່າສະຖານທີ່

 1. ສັນຍາເຊົ່າ
 2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ)
 3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ)
 4. ແຜນທີ່
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຂອງຄົນງານ
 1. ຮູບນ້ອຍຄົນງານ 1 ນິ້ວເຄິ່ງ ຫລື 2 ນິ້ວ 6 ຮູບ ເບື້ອງຫລັງເປັນສີຂາວ
 2. ສຳເນົາປຶ້ມຜ່ານແດນ ຫລືຫນັງສືເດິນທາງ, ສຳເນົາວີຊ້າ

ແຮງງານລາວ ຢາກເຮັດວຽກແບບຖືກກົດໝາຍ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ

ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ / ມີວີຊ້າທ່ອງທ່ຽວ

ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດບໍ່ໄດ້ / ເຂົ້າສູນ OSS ບໍ່ທັນ

ແກ້ໄຂໄດ້ ຖືກກົດໝາຍ 100 %

ຍື່ນເຮັດ Mou ໄດ້ ທັ້ງ 3 ສັນຊາດ ມຽນມາ ລາວ ກຳພູຊາ ດຳເນິນການເຮັດເອກະສານເປັນແຮງງານນຳເຂົ້າຕາມຂໍ້ຕົກລົງ mou ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 1 ຄົນ ຂຶ້ນໄປ

ເອກະສານທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ປຶ້ມຜ່ານແດນ ຫລືໜັງສືເດິນທາງ (Passport)

ວີຊ້າເຮັດວຽກ 2 ປີ (Visa)

ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ (Work Permit)

 

ສາມາດຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ 4 ປີ ຄື ວີຊ້າເຮັດວຽກ 2 ປີ ກັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 2 ປີ

SHARE: