ลาว แจ้งเข้า

ບໍລິການປ່ຽນນາຍຈ້າງ (ແຈ້ງເຂົ້າ)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການປ່ຽນນາຍຈ້າງ (ແຈ້ງເຂົ້າ)

ການປ່ຽນນາຍຈ້າງ

ແມ່ນການແຈ້ງເຂົ້າ-ແຈ້ງອອກ

ໂດຍນາຍຈ້າງເກົ່າມີຫນ້າທີ່ແຈ້ງອອກ ເມື່ອທ່ານອອກຈາກວຽກນັ້ນແລ້ວ ແລະນາຍຈ້າງໃໝ່ທີ່ຮັບທ່ານເຂົ້າມາເຮັດວຽກມີຫນ້າທີ່່ແຈ້ງທ່ານເຂົ້າ

 

ການບໍລິການແຈ້ງເຂົ້າ

ກູງເທບ ແລະປະລິມົນທົນ

ຄ່າບໍລິການແລະຄ່າທຳນຽມລວມແລ້ວ 1,400 ບາດຕໍ່ຄົນ (ໄລຍະເວລາດຳເນິນງານ 7 ມື້)

ກໍລະນີບໍ່ເຄີຍວາງຫລັກປະກັນ ຕ້ອງຕື່ມຄ່າຫລັກປະກັນ 1,000 ບາດ

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

ນາຍຈ້າງ

1. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດ)

2. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນນາຍຈ້າງ

3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວນາຍຈ້າງ

4. ຊະເພາະງານກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງໃຊ້ສັນຍາກໍ່ສ້າງ 1 ຊຸດ

ແຮງງານ

1. ປຶ້ມເດິນທາງຕົວຈິງ

2. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຕົວຈິງ

3. ຮູບຖ່າຍ 1.5 ນິ້ວ ເບື້ອງຫລັງຂາວ 3 ໃບ

4. ເອກະສານການແຈ້ງອອກຕົວແທ້ ໃນກໍລະນີເປັນ MOU ບໍ່ເກິນ 15 ມື້

SHARE: