ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ຮອດ 1 ປີ ຫລືເຫລັ້ມເຕັມ + 10 ປີ.

ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ຮອດ 1 ປີ ຫລືເຫລັ້ມເຕັມ + 10 ປີ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ແຮງງານສັນຊາດລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ

ກວດສອບເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງລາວຂອງທ່ານ

ຖ້າເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຕາມຫັວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້

  • ເຫລືອອາຍຸບໍ່ເຖີງ 1 ປີ ຫລືຫມົດອາຍຸກ່ອນ 31 Mar 2022
  • ໜ້າເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງ້ຕັມທຸກຫນ້າ ບໍ່ພໍສຳລັບການຕໍ່ວີຊ້າ (ຈາກ 31 Mar 2021 ເຖີງ 31 Mar 2022)

ໃຫ້ທ່ານຟ້າວດຳເນິນການເຮັດໜັງສືເດິນທາງ (Passport) ເຫລັ້ມໃຫມ່ທັນທີ

 

ບໍລິການເຮັດເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງລາວອາຍຸ 10 ປີ

ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລືອອາຍຸບໍ່ຮອດ 1 ປີ ຫລືເຫລັ້ມເຕັມ + 10 ປີ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່

1. ກຽມເອກະສານດັງນີ້

1.1 ເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງລາວ ເຫລັ້ມເກົ່າ

1.2 ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ

1.3 ສຳເນົາມະໂນຄົວ

1.4 ຮູບຖ່າຍ 4*6 ຈຳນວນ 2 ຮູບ ເບື້ອງຫລັງສີຂາວ (ບໍລິການຖ່າຍຮູບໃຫ້ຟີ)

2. ສົ່ງເອກະສານມາທີ ບໍລິສັດ

3. ຖ່າຮັບເຫລັ້ມໜັງສືເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ ໃຊ້ໄລຍະເວລາປະມານ 20-25 ມື້

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງ 8,500 ບາດ

 

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ໄດ້ໜັງສືເດິນທາງເຫລັ້ມໃໝ່ລາວອາຍຸ 10 ປີ

ບໍລິການເຮັດໜັງສືເດິນທາງລາວ

SHARE: