ບໍລິການປ່ຽນນາຍຈ້າງ (ແຈ້ງອອກຈາກວຽກ)

ບໍລິການປ່ຽນນາຍຈ້າງ (ແຈ້ງອອກຈາກວຽກ)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ບໍລິການປ່ຽນນາຍຈ້າງ (ແຈ້ງອອກຈາກວຽກ)

 

ການແຈ້ງອອກຈາກວຽກ ແມ່ນການແຈ້ງເຂົ້າ-ແຈ້ງອອກ ໂດຍນາຍຈ້າງເກົ່າມີຫນ້າທີ່ແຈ້ງອອກເມື່ອທ່ານອອກຈາກວຽກນັ້ນແລ້ວ ແລະນາຍຈ້າງໃໝ່ທີ່ຮັບທ່ານເຂົ້າມາເຮັດວຽກມີຫນ້າທີ່່ແຈ້ງທ່ານເຂົ້າ

 

ການບໍລິການແຈ້ງອອກຈາກວຽກ

ກຸງເທບ ແລະປະລິມົນທົນ

ຄ່າບໍລິການແລະຄ່າທຳນຽມລວມແລ້ວ 700 ບາດຕໍ່ຄົນ (ໄລຍະເວລາດຳເນິນງານ 7-10 ມື້)

 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

1. ສຳເນົາປຶ້ມເດິນທາງ

2. ສຳເນົາວີຊ້າ

3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

4. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນນາຍຈ້າງ

5. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວນາຍຈ້າງ

6. (ກໍລະນີເປັນບໍລິສັດ) ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນບໍລິສັດ ອາຍຸບໍ່ເກິນ 3 ເດືອນ 1 ຊຸດ ລົງຊື່ແທ້ແລະຕີກາມາທຸກແຜ່ນ

SHARE: