ລາຍງານຕົວ 90 ມື້ ທາງໄປສະນີ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການລະບາດຂອງໂລກໂຄວິດ 19

ລາຍງານຕົວ 90 ມື້ ທາງໄປສະນີ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການລະບາດຂອງໂລກໂຄວິດ 19

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ລາຍງານຕົວ 90 ມື້ ທາງໄປສະນີ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການລະບາດຂອງໂລກໂຄວິດ 19

 

ຂັ້ນຕອນການດຳເນິນງານລາຍງານຕົວ 90 ມື້ ທາງໄປສະນີ

– ການກະກຽມເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້

1. ປຶ້ມເດິນທາງເຫລັ້ມແທ້ (passport)

2. ເຈ້ຍການແຈ້ງກຳຫນົດນັດມື້ລາຍງານຕົວ

3. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

4. ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນນາຍຈ້າງ

ນຳເອົາເອກະສານທັ້ງຫມົດໃສ່ຊອງ ແລະສົ່ງໄປສະນີທີ່ລົງທະບຽນ

ກ່ອນມື້ຄົບກຳຫນົດຕາມໃບນັດ 15 ມື້

ຂຽນບ່ອນຢູ່ຫນ້າຊອງສົ່ງມາທີ່

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 
เลขที่ 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ຄ່າບໍລິການລາຍງານຕົວ 90 ມື້ ທາງໄປສະນີ

300 ບາດ (ລວມຄ່າສົ່ງເອກະສານຄືນແລ້ວ)

 

ຢ່າລືມ ເລືອກຈ້າງບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບການກວດສອບການເຮັດວຽກໄດ້ເດີ້

SHARE: