บริการรายงานตัว 90 วัน คนต่างด้าว

บริการ รายงานตัว 90 วัน เมียนมา ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการรายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา

การยื่นเอกสารยื่นก่อนครบกำหนดได้ 15 วัน และยื่นหลังเกินกำหนดได้ไม่เกิน 7 วัน

บริการรายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา 2024
บริการรายงานตัว 90 วัน ให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา 2024

ขั้นตอนการดำเนินการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

  1.  หนังสือเดินทางเล่มจริง(Passport)
  2. ใบแจ้งกำหนดนัดรายงานตัว
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  4. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง

ค่าบริการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์

300 บาท (รวมค่าส่งเอกสารกลับแล้ว)

นำเอกสารใส่ซองและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน 
โดยจ่าหน้าซองมาตามสถานที่ ที่สะดวกดังนี้ กดเพื่อดู สถานที่ส่งเอกสาร
 

หมายเหตุ:

  • คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด(ตามคำสั่งสตม.ที่ 222/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553)
  • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
  • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท
  • เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ทำไมต้องรายงานตัว 90 วัน

ทำไมแรงงานต่างด้าว ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน
ทำไมแรงงานต่างด้าว ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน


การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

SHARE: