Mon - Sat: 8:00 - 17:30

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา กลุ่ม มติ ครม. 28 กันยายน 2564

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา กลุ่ม มติ ครม. 28 กันยายน 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม มติ ครม. 28 กันยายน 2564

ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางกัมพูชา สามารถทำหนังสือเดินทางกัมพูชาได้แล้ว

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

 

สามารถติดต่อส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางได้ตามรายละเอียดดังนี้

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชา กลุ่ม มติ ครม. 28 กันยายน 2564บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา กลุ่ม มติ ครม. 28 กันยายน 2564 12,000

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 สำเนาใบเกิดกัมพูชา
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน

ค่าใช้จ่ายเพียง 12,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มใหม่มีอายุ 5 ปี

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

 

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
สถานทูตกัมพูชาในไทย

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง