บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 10ปี ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 10ปี เล่มใหม่ ไม่ต้องเดินทาง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทุก มติ ครม.

VIP สุดๆ ทำหนังสือเดินทางกัมพูชา ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ โทร 061-956-4444

ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางกัมพูชา สามารถทำหนังสือเดินทางกัมพูชาได้แล้ว

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

 

สามารถติดต่อส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางได้ตามรายละเอียดดังนี้

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 10ปี ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 10ปี ทุก มติ ครม. vip 200

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 สำเนาใบเกิดกัมพูชา
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน

ค่าใช้จ่ายเพียง 12,200 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มใหม่มีอายุ 10 ปี

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

 

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
สถานทูตกัมพูชาในไทย

SHARE: