บริการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต

บริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รับบริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน
รับบริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

รับบริการ เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน ตาม

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง)
2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง)
3. ใบอนุญาตทำงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป

เอกสารที่ต้องใช้ ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง

ค่าบริการ 1,400 บาท

ระยะเวลา 7 วัน

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
 

SHARE: